ตัวชี้วัดระดับเขต

ตัวชี้วัดที่ 051: ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก

KPI

-

ร้อยละ 52.45

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 48.50 >= 49.00 >= 49.50 >= 50.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:22)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก

#เขตQ1 (>= 48.50)Q2 (>= 49.00)Q3 (>= 49.50)Q4 (>= 50.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,26739631.2531.252017-07-17 10:09:41
2เขตฯ 0270530843.6943.692017-07-17 10:09:41
3เขตฯ 0359129449.7549.752017-07-17 10:09:41
4เขตฯ 0481632740.0740.072017-07-17 10:09:38
5เขตฯ 0592938541.4441.442017-07-17 10:09:42
6เขตฯ 0680545356.2756.272017-07-17 10:09:39
7เขตฯ 0784250559.9859.982017-07-17 10:09:40
8เขตฯ 0889843948.8948.892017-07-17 10:09:40
9เขตฯ 0997871573.1173.112017-07-17 10:09:39
10เขตฯ 1086670581.4181.412017-07-17 10:09:39
11เขตฯ 1174741155.0255.022017-07-17 10:09:42
12เขตฯ 1287947654.1554.152017-07-17 10:09:43
13เขตฯ 13----
  10,3235,414    52.45      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

 

หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)

บริการสุขภาพช่องปาก หมายถึง บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ป้องกันโรค และรักษาโรคในช่องปากตามความจำเป็น

บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การตรวจ/วางแผนบริการร่วมกับผู้รับบริการและให้คำแนะนำเป็นการเฉพาะรายบุคคล ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง และการ    ขัดทำความสะอาดฟัน

  • การฝึกทักษะ หมายถึง กระบวนการพัฒนาศักยภาพให้ผู้รับบริการมีความสามารถปฏิบัติได้จริง โดยแนะนำ/ผู้รับบริการทดลองปฏิบัติ/และแนะนำเพิ่มเติม
  • การดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง ได้แก่ การตรวจช่องปากด้วยตนเองและสามารถจัดการได้เมื่อมีปัญหา การแปรงฟันได้สะอาดเพียงพอในระดับป้องกันโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม (เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไหมขัดฟัน แปรงซอกฟัน)  และการเลือกบริโภคอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพช่องปากและเลี่ยงอาหารที่เพิ่มความเสี่ยง

บริการป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การทาฟันด้วยฟลูออไรด์วาร์นิช (เด็กอายุ 9 เดือนถึง 5 ปี) การเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 (ช่วงอายุ 6-7 ปี) และซี่ที่ 2 (ช่วงอายุ 11-12 ปี)  การขูดหินน้ำลายเหนือเหงือก และการเคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคฟันผุ

บริการรักษา หมายถึง การรักษาพื้นฐาน ได้แก่ อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย หรือถอนฟัน โดยโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพ.แม่ข่าย) และทีมหมอครอบครัวสนับสนุนกำลังคน วัสดุ วิชาการ และกำกับติดตาม ให้หน่วยบริการปฐมภูมิดำเนินการได้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ดังนี้

 - เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากปีละครั้ง

 - เด็กในโรงเรียนประถมศึกษาได้รับบริการสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

       - ผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมป้องกันและรักษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก (หน่วยบริการ)

B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งประเทศ (หน่วยบริการ)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more