ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 005.1: ทุกจังหวัดมีเครือข่ายบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าอย่างน้อย ร้อยละ 50

KPI

-

ร้อยละ 77.59

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 50.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ทุกจังหวัดมีเครือข่ายบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าอย่างน้อย ร้อยละ 50

#เขตQ4 (>= 50.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01917178.0278.022017-10-16 18:19:29
2เขตฯ 02403280.0080.002017-10-16 18:20:32
3เขตฯ 03493775.5175.512017-10-16 18:20:25
4เขตฯ 04593966.1066.102017-10-16 18:14:04
5เขตฯ 05513568.6368.632017-10-24 14:51:25
6เขตฯ 06593966.1066.102017-10-16 18:14:22
7เขตฯ 07715070.4270.422017-10-16 18:17:39
8เขตฯ 08796582.2882.282017-10-24 14:57:54
9เขตฯ 09817693.8393.832017-10-16 18:15:50
10เขตฯ 10634977.7877.782017-10-24 14:59:04
11เขตฯ 11695782.6182.612017-10-16 18:21:47
12เขตฯ 12686392.6592.652017-10-16 18:22:34
13เขตฯ 13684566.1866.182017-10-24 14:35:54
  848658 77.59      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง การพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิขึ้นไป  สำหรับในเขต กทม. ให้เป็นระดับปฐมภูมิขึ้นไป ให้มีระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีองค์ประกอบ 3 ด้าน อ้างอิงตามแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ รพศ. รพท. รพช. และรพ.สต. 

ตัวแปร

A = จำนวน รพช. ที่มีระบบดูแลพัฒนาการเด็กล่าช้า(76 จังหวัด)/จำนวน ศบส. ที่มีระบบดูแลพัฒนาการเด็กล่าช้า(กทม.) (แห่ง)

B = จำนวน รพช. ทั้งหมด (76 จังหวัด) /จำนวน ศบส. ทั้งหมด (กทม.) (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (B/A)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ทุกจังหวัดมีเครือข่ายบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าอย่างน้อย ร้อยละ 50
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more