ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 047: อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ เขตฯ 12

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 24.90 <= 24.90 <= 24.90 <= 24.90

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ เขตฯ 12

#จังหวัดQ1 (<= 24.90)Q2 (<= 24.90)Q3 (<= 24.90)Q4 (<= 24.90)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1สงขลา---2017-10-25 11:13:00
2สตูล---2017-10-25 11:13:00
3ตรัง---2017-10-25 11:13:00
4พัทลุง---2017-10-25 11:13:00
5ปัตตานี---2017-10-25 11:13:00
6ยะลา---2017-10-25 11:13:00
7นราธิวาส---2017-10-25 11:13:00
  00           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จำนวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C220-C229) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2558 (25.2ต่อประชากรแสนคน)

ตัวแปร

A = จำนวนการตายจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C220-C229) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 24.9
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more