ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 047: อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 24.90 <= 24.90 <= 24.90 <= 24.90

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

#เขตQ1 (<= 24.90)Q2 (<= 24.90)Q3 (<= 24.90)Q4 (<= 24.90)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2017-10-25 11:13:00
2เขตฯ 02---2017-10-25 11:13:00
3เขตฯ 03---2017-10-25 11:13:00
4เขตฯ 04---2017-10-25 11:13:00
5เขตฯ 05---2017-10-25 11:13:00
6เขตฯ 06---2017-10-25 11:13:00
7เขตฯ 07---2017-10-25 11:13:00
8เขตฯ 08---2017-10-25 11:13:00
9เขตฯ 09---2017-10-25 11:13:00
10เขตฯ 10---2017-10-25 11:13:00
11เขตฯ 11---2017-10-25 11:13:00
12เขตฯ 12---2017-10-25 11:13:00
13เขตฯ 13----
  00           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จำนวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C220-C229) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2558 (25.2ต่อประชากรแสนคน)

ตัวแปร

A = จำนวนการตายจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C220-C229) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 24.9
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more