ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 031: ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS)ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

KPI

-

ร้อยละ 167.48

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 95.00 >= 95.00 >= 95.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS)ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

#เขตQ2 (>= 95.00)Q3 (>= 95.00)Q4 (>= 95.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0110315088.35120.39145.63145.632018-04-23 15:48:16
2เขตฯ 024710380.85161.70219.15219.152018-04-23 15:48:17
3เขตฯ 0354146100.00185.19270.37270.372018-04-23 15:48:17
4เขตฯ 047011991.43135.71170.00170.002018-04-23 15:48:12
5เขตฯ 05627759.6895.16124.19124.192018-04-23 15:48:18
6เขตฯ 066911560.87111.59166.67166.672018-04-23 15:48:12
7เขตฯ 0777161100.00166.23209.09209.092018-04-23 15:48:14
8เขตฯ 087312747.95109.59173.97173.972018-04-23 15:48:20
9เขตฯ 098819080.68161.36215.91215.912018-04-23 15:48:13
10เขตฯ 107070100.00100.002018-04-23 15:48:15
11เขตฯ 11746432.4364.8686.4986.492018-04-23 15:48:19
12เขตฯ 127712583.12131.17162.34162.342018-04-23 15:48:20
13เขตฯ 13----
  8641,447   167.48      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System : DHS) เป็นระบบการทำงานด้านสุขภาพระดับอำเภอร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ผ่านกระบวนการชื่นชมและการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเป้าหมายร่วมเพื่อสุขภาวะของประชาชน

ระบบบริการปฐมภูมิ หมายถึง ระบบบริการระดับปฐมภูมิที่มีการให้บริการเป็นแบบผสมผสานองค์รวม และต่อเนื่อง ทั้งบริการเชิงรุกเพื่อสร้างสุขภาพ บริการควบคุมป้องกันโรคและปัญหาที่คุกคามสุขภาพ บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ สนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว มีระบบการดูแลสุขภาพที่บ้านและที่ชุมชน และเชื่อมโยงกับระบบบริการระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ อย่างเป็นระบบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีประชากรที่เป็นเป้าหมายในการให้บริการ (catchments population) และผู้ให้บริการโดยทีมหมอครอบครัว (Family care team)

ชุมชนและท้องถิ่น หมายถึง ประชาชน ครอบครัว หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ (NGO) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

คุณภาพ หมายถึง มีผลการดำเนินการ ดังนี้

           1. มีระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA

          2. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ทั้ง Acute & Chronic care

อำเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดูแลประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่จำนวน 877 แห่ง (ที่มา : ฐานข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่มี District Health System ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 877 แห่ง (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 95
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more