ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 027: ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 27.50 >= 45.00 >= 62.50 >= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ1 (>= 27.50)Q2 (>= 45.00)Q3 (>= 62.50)Q4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 012,0765662,076558-2017-11-23 15:37:58
2เขตฯ 021,4092751,40965-2017-11-23 15:41:12
3เขตฯ 031,0571201,05795-2017-11-23 15:41:06
4เขตฯ 042,2791202,279116-2017-11-23 15:10:28
5เขตฯ 051,9091841,909184-2017-11-23 15:45:20
6เขตฯ 062,5091342,486134-2017-11-23 15:11:51
7เขตฯ 071,4052131,405163-2017-11-23 15:29:49
8เขตฯ 081,354181,35416-2017-11-23 15:51:32
9เขตฯ 091,5241471,524139-2017-11-23 15:25:14
10เขตฯ 101,131201,13120-2017-11-23 15:53:24
11เขตฯ 111,9284711,928471-2017-11-23 15:48:34
12เขตฯ 121,3181671,320117-2017-11-23 15:51:12
13เขตฯ 13------
  19,8992,43519,8782,078           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานบริการสุขภาพ 2 กลุ่ม 

  • กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาล ตาม  พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งมี 2 ประเภทได้แก่สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) และสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล/ สถานพยาบาลเอกชน) ทั่วประเทศ
  • กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด หมายถึง กระบวนการที่สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับการส่งเสริม ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับการส่งเสริมตามแนวทางที่กำหนด
  • กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
ตัวแปร

A = จำนวนสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด (แห่ง)

C = จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (แห่ง)

D = จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด ((A/B) x 100)/2 + ((C/D) x 100)/2
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more