ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 026: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 129.67

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 95.00 >= 95.00 >= 95.00 >= 95.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ1 (>= 95.00)Q2 (>= 95.00)Q3 (>= 95.00)Q4 (>= 95.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0133,41437,4835.1141.8192.22112.18112.182018-04-23 15:48:06
2เขตฯ 0223,40648,5020.0950.13145.21207.22207.222018-04-23 15:48:07
3เขตฯ 032,6364,80336.6579.97135.55182.21182.212018-04-23 15:48:07
4เขตฯ 0459,39374,6374.0835.2842.33125.67125.672018-04-23 15:48:02
5เขตฯ 0518,56620,05121.7155.6883.60108.00108.002018-04-23 15:48:08
6เขตฯ 0632,19333,59032.2569.1191.21104.34104.342018-04-23 15:48:02
7เขตฯ 074,4635,4250.0415.2830.16121.56121.562018-04-23 15:48:04
8เขตฯ 0811,18015,64410.0358.6897.15139.93139.932018-04-23 15:48:10
9เขตฯ 097,99517,94148.4662.3481.24224.40224.402018-04-23 15:48:03
10เขตฯ 1010,99412,60016.7044.8459.64114.61114.612018-04-23 15:48:05
11เขตฯ 1121,54223,5526.1419.0074.52109.33109.332018-04-23 15:48:09
12เขตฯ 129,36910,6902.6544.8484.78114.10114.102018-04-23 15:48:10
13เขตฯ 13-0-2018-04-23 15:48:53
  235,151304,918    129.67      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยาวัตถุเสพติด เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจากสถานที่ผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย ด่านอาหารและยา เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ได้รับการตรวจสอบ หมายถึง

1) ส่วนกลาง เก็บตัวอย่างตามแผนเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ    

    และตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น

2)  ส่วนภูมิภาค เก็บตัวอย่างตาม

   2.1) แผนเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ อย.    

              (ในตัวชี้วัดส่วนภูมิภาค)เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุด

              ทดสอบเบื้องต้น

   2.2) แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ทั้งของจังหวัดและเขต

ไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉิน
ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 95
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more