ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 025: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate)

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 88.00 >= 90.00 >= 92.00 >= 92.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate)

#เขตQ1 (>= 88.00)Q2 (>= 90.00)Q3 (>= 92.00)Q4 (>= 92.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 012323-2017-11-20 15:56:01
2เขตฯ 02204260-2017-11-20 15:56:14
3เขตฯ 03154160-2017-11-20 15:55:47
4เขตฯ 046164-2017-11-20 15:55:39
5เขตฯ 05487675-2017-11-20 15:56:28
6เขตฯ 06---2017-09-20 15:23:37
7เขตฯ 07---2017-09-20 15:23:37
8เขตฯ 08278275-2017-09-20 15:23:37
9เขตฯ 09---2017-09-20 15:23:37
10เขตฯ 10---2017-09-20 15:23:37
11เขตฯ 111,010120-2017-09-20 15:23:37
12เขตฯ 12---2017-09-20 15:23:37
13เขตฯ 13----
  2,2171,577           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้เสพ (Abuse) หรือผู้ติด(Dependence) ยาเสพติด

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายตามเกณฑ์ที่ กำหนด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 92
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more