ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 017: ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

KPI

-

ร้อยละ 95.81

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 5.00 >= 30.00 >= 55.00 >= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

#เขตQ1 (>= 5.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 55.00)Q4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01141442.8671.4392.86100.00100.002018-04-23 15:48:53
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 064450.00100.00100.002018-04-23 15:44:56
7เขตฯ 07423759.5278.5788.1088.102018-04-23 15:44:58
8เขตฯ 08898833.7151.6989.8998.8898.882018-04-23 15:44:59
9เขตฯ 09312825.8170.9787.1090.3290.322018-04-23 15:44:57
10เขตฯ 10353542.8691.43100.00100.002018-04-23 15:44:59
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  215206    95.81      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  หมายถึง ตำบลที่มีการดำเนินงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 5 มาตรการ ได้แก่

มาตรการที่ 1การสร้างเสริมสุขภาพ 

หมายถึง  ตำบลมีการดำเนินการออกและบังคับใช้ข้อบังคับ เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล เพื่อลดการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม คน  ปลา  สุนัข (ตามเอกสารสนับสนุนหมายเลข 1) ตำบลมีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน

หมายถึง  มีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรายที่ติดเชื้อ

มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล 

หมายถึง มีการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ในประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้นไปด้วยวิธีอัลตราซาวด์ หากสงสัยมะเร็งท่อน้ำดี ดำเนินการส่งต่อเพื่อการรักษา ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป

มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา

หมายถึง การผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี และให้การดูแล Palliative care ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย

มาตรการที่ 5  การสื่อสารสาธารณะ

หมายถึง ตำบลมีการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ และสร้างกระแสสังคมในการลด เลิก การบริโภคปลาดิบ

 

ตัวแปร

A = ตำบลจัดการสุขภาพที่ดำเนินงานครบ 5 มาตรการ (ตำบล)

B = จำนวนตำบลเป้าหมาย 216 ตำบล (ตำบล)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more