ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 055.2: ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

#เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  00           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

 กฎหมาย หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขระดับพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ แนวทางในการปฏิบัติงาน

   -  ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพอย่างน้อย 1 ฉบับ ในจำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

   1. ร่าง พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....

   2. ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ....

   3. ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. ....

   4. ร่าง วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ....

   5. จัดระบบการเยียวยาผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจาการบริการด้านสุขภาพ

   ระดับความสำเร็จ หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการครบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

  การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย          เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

การโฆษณา หมายถึง การโฆษณาตามที่กำหนดไว้ในบทนิยามของพระราชบัญญัติ              แต่ละฉบับและที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดและกำหนดโทษไว้

 ในปีงบประมาณ 2562 จะบังคับใช้กฎหมายในประเด็นสำคัญ คือ

- การโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ ในจำนวนกฎหมาย  7 ฉบับ ได้แก่

1.พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

3.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

5.พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  

6. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารและสำหรับทารกและเด็กเล็ก             พ.ศ. 2560

 

 

 
ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการได้ครบองค์ประกอบ (แห่ง)

B = สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more