ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 055.1: ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

#เขตQ1 (>= 1.00)Q2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---
2เขตฯ 02---
3เขตฯ 03---
4เขตฯ 04---
5เขตฯ 05---
6เขตฯ 06---
7เขตฯ 07---
8เขตฯ 08---
9เขตฯ 09---
10เขตฯ 10---
11เขตฯ 11---
12เขตฯ 12---
13เขตฯ 13---
  0           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

 กฎหมาย หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขระดับพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด  พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ แนวทางในการปฏิบัติงาน

   -  ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพอย่างน้อย 1 ฉบับ ในจำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

   1. ร่าง พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....

   2. ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ....

   3. ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. ....

   4. ร่าง วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ....

   5. จัดระบบการเยียวยาผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจาการบริการด้านสุขภาพ

   ระดับความสำเร็จ หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการครบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

  การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย          เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

การโฆษณา หมายถึง การโฆษณาตามที่กำหนดไว้ในบทนิยามของพระราชบัญญัติ              แต่ละฉบับและที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดและกำหนดโทษไว้

 ในปีงบประมาณ 2562 จะบังคับใช้กฎหมายในประเด็นสำคัญ คือ

- การโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ ในจำนวนกฎหมาย  7 ฉบับ ได้แก่

1.พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

3.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

5.พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  

6. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารและสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

 

 

 
ตัวแปร

A = จำนวนกฎหมายที่ดำเนินการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการครบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 5 ขั้นตอน ()
สูตรคำนวนตัวชี้วัด A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพอย่างน้อย 1 ฉบับ ในจำนวน 5 ฉบับ
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more