ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 047: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

KPI

-

ร้อยละ 70.1

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

#เขตQ3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,1257553701,12567.1167.112019-10-04 23:41:19
2เขตฯ 0263245218063271.5271.522019-10-04 23:41:25
3เขตฯ 0359143515659173.6073.602019-10-04 23:41:31
4เขตฯ 0479650229479663.0763.072019-10-04 23:41:37
5เขตฯ 0591865925991871.7971.792019-10-04 23:41:44
6เขตฯ 0678449628878463.2763.272019-10-04 23:41:50
7เขตฯ 0781859322581872.4972.492019-10-04 23:41:55
8เขตฯ 088747898587490.2790.272019-10-04 23:42:02
9เขตฯ 0996068227896071.0471.042019-10-04 23:42:08
10เขตฯ 1084855928984865.9265.922019-10-04 23:42:15
11เขตฯ 1171847124771865.6065.602019-10-04 23:42:21
12เขตฯ 1279952127879965.2165.212019-10-04 23:42:26
13เขตฯ 130----2019-03-10 11:38:56
  9,8636,9142,9499,863  70.10      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทั้งที่อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่หมายรวมถึง ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU)

2. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่กำหนดคือ 5 ดาว 5 ดีประกอบด้วย 1) บริหารดี2) ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี

มีเกณฑ์ประเมินดังนี้

หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการดี

หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย

หมวด 5 ผลลัพธ์

โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้

ร้อยละ 60.00 -69.99 เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)

ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)

ร้อยละ 80ขึ้นไป เท่ากับ 5ดาว  (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA)

3. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผลรพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 5 ดาว (สะสม) (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 4 ดาว(สะสม) (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 3ดาว (สะสม) (แห่ง)

D = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/D) x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more