ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 047: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

88.767123287671%
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

#เขตQ3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----2019-03-10 11:38:56
2เขตฯ 02----2019-03-10 11:38:56
3เขตฯ 03----2019-03-10 11:38:56
4เขตฯ 04----2019-03-10 11:38:56
5เขตฯ 05----2019-03-10 11:38:56
6เขตฯ 06----2019-03-10 11:38:56
7เขตฯ 07----2019-03-10 11:38:56
8เขตฯ 08----2019-03-10 11:38:56
9เขตฯ 09----2019-03-10 11:38:56
10เขตฯ 10----2019-03-10 11:38:56
11เขตฯ 11----2019-03-10 11:38:56
12เขตฯ 12----2019-03-10 11:38:56
13เขตฯ 13----2019-03-10 11:38:56
  000         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทั้งที่อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่หมายรวมถึง ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU)

2. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่กำหนดคือ 5 ดาว 5 ดีประกอบด้วย 1) บริหารดี2) ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี

มีเกณฑ์ประเมินดังนี้

หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการดี

หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย

หมวด 5 ผลลัพธ์

โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้

ร้อยละ 60.00 -69.99 เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)

ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)

ร้อยละ 80ขึ้นไป เท่ากับ 5ดาว  (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA)

3. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผลรพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 5 ดาว (สะสม) (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 4 ดาว(สะสม) (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับ 3ดาว (สะสม) (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/D) x 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more