ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 050: มีการใช้ Application สำหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

มีการใช้ Application สำหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ

#เขตQ3 (>= 50.00)Q4 (>= 100.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-03-10 11:39:37
2เขตฯ 02---2019-03-10 11:39:37
3เขตฯ 03---2019-03-10 11:39:37
4เขตฯ 04---2019-03-10 11:39:37
5เขตฯ 05---2019-03-10 11:39:37
6เขตฯ 06---2019-03-10 11:39:37
7เขตฯ 07---2019-03-10 11:39:37
8เขตฯ 08---2019-03-10 11:39:37
9เขตฯ 09---2019-03-10 11:39:37
10เขตฯ 10---2019-03-10 11:39:37
11เขตฯ 11---2019-03-10 11:39:37
12เขตฯ 12---2019-03-10 11:39:37
13เขตฯ 13---2019-03-10 11:39:37
  00         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

PCC : Primary Care Cluster คลินิกหมอครอบครัว หมายถึง ระบบบริการที่มีทีมหมอครอบครัว ดูแลประชาชนจำนวน 10,000 คนต่อทีม มีบทบาทในการให้ บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี โดยขยายความได้ดังนี้

  • บริการทุกคน คือ ดูแลตั้งแต่ ตั้งครรภ์ วัยทารก วัยเด็กนักเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ
  • บริการทุกอย่าง คือ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล งานฟื้นฟูสภาพและงานคุ้มครองผู้บริโภค
  • บริการทุกที่ คือ ทำงานในที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ทำงานเชิงรุกให้บริการ    ที่บ้านและชุมชน
  • บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี คือ ให้คำปรึกษา ประชาชนสามารถสอบถามปัญหาเรื่องป้องกันรักษา และยามเจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยการทิ้งคำถามไว้ในกลุ่ม LINE หรือ Facebook แล้วมีทีมหมอครอบครัวเข้ามาช่วยกันตอบ แต่ต้องระวังเรื่องความลับของผู้ป่วย สามารถถ่ายภาพเพื่อให้หมอครอบครัว ช่วยแนะนำดูแลหรือ โทรศัพท์ในเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินจำเป็นตามแต่จะตกลงกัน

ทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว    ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และสหสาขาวิชาชีพ กำหนดให้เป็นการทำงานร่วมกันของทีมจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต้องบูรณาการร่วมกัน ยกเว้น เขตเทศบาลที่ตั้งของโรงพยาบาลที่ไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต้องจัดทีมทั้งหมดจากโรงพยาบาล
(อ้างอิง แนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวสำหรับหน่วยบริการ, หน้า 2-3)

Application PCC หมายถึง ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop หรือ Notebook และสามารถใช้งานผ่าน Mobile Device (Smart Phone/Tablet) สำหรับทีมหมอครอบครัว (PCC) ในการติดตามดูแลผู้ป่วย/ประชาชน ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) แต่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด  เหมาะสม มีความคล่องตัวและสะดวกในการใช้งาน  

ตัวแปร

A = จำนวนทีม PCC ที่มีการใช้ app. PCC Link (เฉพาะจังหวัดนำร่อง 12 จังหวัด) (ทีม)

B = 204 (ทีม)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ทีม PCC จำนวน 204 ทีม ของ 12 จังหวัดนำร่อง (เขตสุขภาพละ 1 จังหวัด)
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more