KPI

- เขตสุขภาพมีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital (โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ)

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

96.986301369863%
ไตรมาส 4
>= 50.00