KPI

- เขตสุขภาพมีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital (รพช)

ร้อยละ 11.14

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 35.00 >= 50.00