ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 035.2: ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20

KPI

-

ร้อยละ 71.21

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20

#เขตQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0123853244.7444.742019-06-24 16:47:22
2เขตฯ 0229248660.0860.082019-08-06 16:29:27
3เขตฯ 0331349756.0772.7562.982019-10-24 10:27:23
4เขตฯ 04974975.0568.86197.962019-11-18 15:38:29
5เขตฯ 0545180651.2950.4355.962019-10-17 16:29:27
6เขตฯ 066711,12054.3068.8559.912019-10-02 10:54:21
7เขตฯ 07989208115.21395.76475.482019-10-18 11:06:59
8เขตฯ 080042.2347.72-2019-10-16 15:11:53
9เขตฯ 0910560317.4117.412019-04-11 09:21:29
10เขตฯ 10327479100.0065.9268.272019-11-12 12:44:14
11เขตฯ 1114229150.3293.2848.802019-10-17 14:25:11
12เขตฯ 1254678681.2797.9669.472019-11-14 09:57:36
13เขตฯ 13----
  4,1715,857  71.21      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือนตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ป่วยระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและให้บริการ intermediate bed/ward)

 

คำย่อ

คำเต็ม

คำอธิบาย

BI

Barthel ADL index

แบบประเมินสมรรถนะความสามารถทำกิจวัตรประจำวันบาร์เทล ที่มีคะแนนเต็มเท่ากับ 20

IMC

Intermediate care

การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง

IPD

In-patient department

หอผู้ป่วยในที่รับผู้ป่วยเข้านอนในโรงพยาบาลเพื่อการบำบัดรักษา

Stroke

Cerebrovascular accident

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ICD10 ต่อไปนี้ I60-I64

TBI

traumatic brain injury

การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองที่เกิดจากภยันตราย ได้แก่  ICD10 ต่อไปนี้ S061 – S069

 

 

คำย่อ

คำเต็ม

คำอธิบาย

SCI

spinal cord injury

การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตราย (traumatic) ได้แก่ ICD10 ต่อไปนี้  S14.0 – S14.1 S24.0 – S24.1 S34.0 – S34.1 S34.3

 

Multiple Impairment

ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป ได้แก่ swallowing problem, communication problem, mobility problem, cognitive and perception problem, bowel and bladder problem

A

โรงพยาบาลศูนย์

 

S

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 

M1

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

 

M2

โรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย

รพช. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป

F1

โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่

รพช. ขนาด 60-120 เตียง

F2

โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง

รพช. ขนาด 30-90 เตียง

F3

โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก

รพช. ขนาด 10 เตียง

 

 

ตัวแปร

A = ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ภายในจังหวัดที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ราย)

B = ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multipleimpairment (ราย)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more