ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 035.1: ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

KPI

-

ร้อยละ 68.96

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 50.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

#เขตQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01866474.4213.9574.422019-10-22 13:44:47
2เขตฯ 0288100.00100.002019-04-18 10:20:53
3เขตฯ 032929100.0089.66100.002019-08-01 21:32:59
4เขตฯ 04491859.1853.0636.732019-11-18 15:26:38
5เขตฯ 05405585.00157.23137.232019-10-21 13:51:48
6เขตฯ 06642539.069.3839.062019-10-02 10:51:51
7เขตฯ 07502982.0050.0058.002019-10-18 11:05:31
8เขตฯ 08362180.5622.2258.332019-10-16 09:50:58
9เขตฯ 093838100.00100.002019-04-10 16:21:35
10เขตฯ 1013646.1553.8546.152019-11-12 12:40:37
11เขตฯ 11292062.0762.0768.972019-08-28 10:58:52
12เขตฯ 12482558.3327.0852.082019-10-11 16:19:30
13เขตฯ 13----
  490338  68.96      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือนตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ป่วยระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและให้บริการ intermediate bed/ward)

 

คำย่อ

คำเต็ม

คำอธิบาย

BI

Barthel ADL index

แบบประเมินสมรรถนะความสามารถทำกิจวัตรประจำวันบาร์เทล ที่มีคะแนนเต็มเท่ากับ 20

IMC

Intermediate care

การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง

IPD

In-patient department

หอผู้ป่วยในที่รับผู้ป่วยเข้านอนในโรงพยาบาลเพื่อการบำบัดรักษา

Stroke

Cerebrovascular accident

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ICD10 ต่อไปนี้ I60-I64

TBI

traumatic brain injury

การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองที่เกิดจากภยันตราย ได้แก่  ICD10 ต่อไปนี้ S061 – S069

 

 

คำย่อ

คำเต็ม

คำอธิบาย

SCI

spinal cord injury

การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตราย (traumatic) ได้แก่ ICD10 ต่อไปนี้  S14.0 – S14.1 S24.0 – S24.1 S34.0 – S34.1 S34.3

 

Multiple Impairment

ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป ได้แก่ swallowing problem, communication problem, mobility problem, cognitive and perception problem, bowel and bladder problem

A

โรงพยาบาลศูนย์

 

S

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 

M1

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

 

M2

โรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย

รพช. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป

F1

โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่

รพช. ขนาด 60-120 เตียง

F2

โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง

รพช. ขนาด 30-90 เตียง

F3

โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก

รพช. ขนาด 10 เตียง

 
ตัวแปร

A = โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ให้บริการการดูแลระยะกลางแบบ ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) (แห่ง)

B = โรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมดในจังหวัด (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more