ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 034: ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัด 3 เดือน (3 month Remission rate)

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00 >= 40.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัด 3 เดือน (3 month Remission rate)

#เขตQ2 (>= 40.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 40.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01-0-2019-07-23 14:31:36
2เขตฯ 02-0-2019-07-23 14:31:38
3เขตฯ 03-0-2019-07-23 14:31:41
4เขตฯ 04-0-2019-07-23 14:31:47
5เขตฯ 05-0-2019-07-23 14:31:55
6เขตฯ 06-0-2019-07-23 14:31:57
7เขตฯ 07-0-2019-07-23 14:32:07
8เขตฯ 08-0-2019-07-23 14:32:09
9เขตฯ 09-0-2019-07-23 14:32:12
10เขตฯ 10-0-2019-07-23 14:32:18
11เขตฯ 11-0-2019-07-23 14:32:28
12เขตฯ 12-0-2019-07-23 14:32:32
13เขตฯ 13-0-2019-07-23 14:32:38
  00          

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบที่เข้ารับการบำบัดรักษาและมีคะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. V2 จำแนกเป็นผู้ใช้ (User) คะแนน 2 -3 และผู้เสพ (Abuse) คะแนน 4 – 26 

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด แล้วหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากการบำบัดรักษาครบตามกำหนด และติดตามแล้วพบตัว (คน)

B = จำนวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more