ตัวชี้วัดระดับเขต

ตัวชี้วัดที่ 019: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

KPI

-

ร้อยละ 40.06

ค่าเป้าหมาย

47.945205479452%
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : 22 มีนาคม 2562 09:30)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

#เขตQ3 (>= 10.00)Q4 (>= 10.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0175698.008.002019-03-22 09:30:19
2เขตฯ 021,49284943.1043.102019-03-22 09:30:20
3เขตฯ 034,2252,29645.6645.662019-03-22 09:30:20
4เขตฯ 041,9611,43826.6726.672019-03-22 09:30:17
5เขตฯ 056,6623,98040.2640.262019-03-22 09:30:21
6เขตฯ 063,1921,86441.6041.602019-03-22 09:30:17
7เขตฯ 071728749.4249.422019-03-22 09:30:18
8เขตฯ 081,44485141.0741.072019-03-22 09:30:23
9เขตฯ 0948533131.7531.752019-03-22 09:30:17
10เขตฯ 1026316836.1236.122019-03-22 09:30:19
11เขตฯ 1181651836.5236.522019-03-22 09:30:22
12เขตฯ 121137632.7432.742019-03-22 09:30:22
13เขตฯ 13----
  20,90012,527  40.06      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ  หมายถึง  การส่งต่อผู้ป่วย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย I20-I25) , สาขาโรคมะเร็ง (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย C ทั้งหมด และ D0 ทั้งหมด) , สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย V01-Y98 ) และสาขาทารกแรกเกิด (ประมวลผลรหัสวินิจฉัยที่เด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันเทียบกับวันเกิดแฟ้ม PERSON)) เพื่อไปรับการรักษาต่อในสถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขภาพของตนเอง (ยกเว้น 1. สถานบริการที่มีบันทึกข้อตกลงในการรับส่งต่อผู้ป่วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละเขตสุขภาพ  2. ความสมัครใจของผู้มีสิทธิในการรักษา) กรณี 1) เพื่อการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพื่อการวินิจฉัย 3) เพื่อการรักษาต่อเนื่อง และทำให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ (การส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา)

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2561 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562 (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด ((A-B)/A)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงร้อยละ 10
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->