ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 017.1: RDU ขั้นที่ 1

KPI

-

ร้อยละ 99.78

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 95.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

RDU ขั้นที่ 1

#เขตQ2 (>= 85.00)Q4 (>= 95.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01101101100.00100.002019-10-08 14:58:31
2เขตฯ 024747100.00100.002019-10-08 14:58:37
3เขตฯ 035454100.00100.002019-10-08 14:58:43
4เขตฯ 04717098.5998.592019-10-08 14:58:47
5เขตฯ 056767100.00100.002019-10-08 14:58:50
6เขตฯ 067373100.00100.002019-10-08 14:58:55
7เขตฯ 077777100.00100.002019-10-08 14:58:59
8เขตฯ 088888100.00100.002019-10-08 14:59:03
9เขตฯ 09898898.8898.882019-10-08 14:59:07
10เขตฯ 107171100.00100.002019-10-08 14:59:13
11เขตฯ 118080100.00100.002019-10-08 14:59:17
12เขตฯ 127878100.00100.002019-10-08 14:59:25
13เขตฯ 1300-2019-10-08 14:56:02
  896894  99.78      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

RDU เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน  RDU Hospital และ RDU PCU

- RDU Hospital หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (รพศ./รพท./รพช.)

- RDU PCU หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิลูกข่าย (รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกชื่ออื่น)

ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี้

 • RDU ขั้นที่ 1 หมายถึงการดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้

RDU 1  (รพ.)

RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP)

 1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
 2. การดำเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
 3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ

 4. จัดทำฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3

5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3

จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค

 • RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้

RDU 1

RDU 2

 1. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1
 2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกำหนดคลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวชี้วัด  (ปี 2562 เกณฑ์ RI รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช.≤ 20 %, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 50 %, APL ≤ 15 %)
 3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ10
 4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตทำงานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5
 5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve)

จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค

(เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %)

 • RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้

RDU Hospital

RDU PCU

 1. ผลการดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU Service plan ครบทั้ง 18 ตัวชี้วัด
  (หมายเหตุ เกณฑ์ในคู่มือ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 40 %, APL ≤ 10 %)

จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค

 

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 1 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80%
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more