ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 015.4: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit เขตฯ 04

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit เขตฯ 04

#จังหวัดQ2 (>= 40.00)Q4 (>= 40.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1นนทบุรี----
2ปทุมธานี----
3พระนครศรีอยุธยา----
4อ่างทอง----
5ลพบุรี----
6สิงห์บุรี----
7สระบุรี----
8นครนายก----
  00         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การรักษาใน Stroke Unit: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit

หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
1. สถานที่เฉพาะไม่น้อยกว่า 4 เตียง

2. ทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Care map) และแผนการให้ความรู้ที่จัดเตรียมไว้แล้วโดยผ่านการประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้นๆ

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (ครั้ง)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาในช่วงเวลาเดียวกัน (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more