ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 015.3: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

47.945205479452%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard

Table

-
(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)

#เขตQ2 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  00         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง

(Stroke ;I60-I69)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke ;I60-I69) (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->