ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 011.4: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด (เครื่องสำอางค์)

KPI

-

ร้อยละ 91.35

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด (เครื่องสำอางค์)

#เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04505886.2186.212019-10-09 13:33:38
5เขตฯ 0555100.00100.002019-10-09 13:26:18
6เขตฯ 0655100.00100.002019-10-09 13:24:34
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13353697.2297.222019-10-09 13:33:59
  95104    91.35      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

“เครื่องสําอาง” หมายความว่า วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถูนวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทําด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดีและรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่าง ๆ สําหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย

“เครื่องสำอางที่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย” หมายถึง

  1. เครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทย
  2. เครื่องสำอางที่แสดงฉลากภาษาไทยครบถ้วน ถูกต้อง
  3. เครื่องสำอางที่แสดงเลขจดแจ้งบนฉลากตรงตามที่ได้รับจดแจ้งไว้ต่อผู้รับจดแจ้ง
  4. ไม่เป็นเครื่องสำอางที่มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 34 รายการ เรื่องกำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย
ตัวแปร

A = จำนวนรายการเครื่องสำอางที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐาน ()

B = จำนวนเครื่องสำอางที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ()
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more