ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 011.3: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด( ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย)

KPI

-

ร้อยละ 72.9

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด( ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย)

#เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-04-17 10:15:28
2เขตฯ 021316100.0081.2581.252019-10-09 11:00:59
3เขตฯ 0381361.5461.542019-10-09 11:01:43
4เขตฯ 04202483.3383.332019-10-09 11:08:11
5เขตฯ 05---2019-04-17 10:15:28
6เขตฯ 06121485.7185.712019-10-09 11:09:12
7เขตฯ 07---2019-04-17 10:15:28
8เขตฯ 08233174.1974.192019-10-09 11:03:41
9เขตฯ 0922100.00100.002019-10-09 11:04:08
10เขตฯ 10224153.6653.662019-10-09 11:05:57
11เขตฯ 11253375.7675.762019-10-09 11:11:05
12เขตฯ 12253181.2580.6580.652019-10-09 11:12:39
13เขตฯ 1311916478.7972.5672.562019-10-09 11:13:55
  269369  72.90      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ หรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ผลการตรวจวิเคราะห์ในปี 2560-2561

พบการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ (Blacklist)

2. ได้รับการจัดการ หมายถึง การตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ตรวจติดตาม เก็บตัวอย่าง ยึด อายัด การดำเนินการทางอาญา เช่น เปรียบเทียบปรับ ฟ้องคดี หรือการดำเนินการทางปกครอง เช่น แจ้งงดผลิต ประกาศผลการตรวจพิสูจน์ การยกเลิกเลขสารบบอาหาร หรือ   อื่น ๆ เช่น การแจ้งเตือนภัยประชาชน เป็นต้น

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่มีผลวิเคราะห์ ผ่านมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more