ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 011.3: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด( ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย)

KPI

-

ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย

96.986301369863%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด( ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย)

#เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-04-17 10:15:28
2เขตฯ 0211100.00100.002019-04-17 10:16:22
3เขตฯ 03---2019-04-17 10:15:28
4เขตฯ 04---2019-04-17 10:15:28
5เขตฯ 05---2019-04-17 10:15:28
6เขตฯ 06---2019-04-17 10:15:28
7เขตฯ 07---2019-04-17 10:15:28
8เขตฯ 08---2019-04-17 10:15:28
9เขตฯ 09---2019-04-17 10:15:28
10เขตฯ 10---2019-04-17 10:15:28
11เขตฯ 11---2019-04-17 10:15:28
12เขตฯ 12131681.2581.252019-04-17 10:16:59
13เขตฯ 13263378.7978.792019-04-17 10:17:17
  4050  80.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ หรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ผลการตรวจวิเคราะห์ในปี 2560-2561

พบการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ (Blacklist)

2. ได้รับการจัดการ หมายถึง การตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ตรวจติดตาม เก็บตัวอย่าง ยึด อายัด การดำเนินการทางอาญา เช่น เปรียบเทียบปรับ ฟ้องคดี หรือการดำเนินการทางปกครอง เช่น แจ้งงดผลิต ประกาศผลการตรวจพิสูจน์ การยกเลิกเลขสารบบอาหาร หรือ   อื่น ๆ เช่น การแจ้งเตือนภัยประชาชน เป็นต้น

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่มีผลวิเคราะห์ ผ่านมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more