ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 011.2: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด(นมโรงเรียน)

KPI

-

ร้อยละ 94.38

ค่าเป้าหมาย

96.986301369863%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด(นมโรงเรียน)

#เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 0177100.00100.002019-04-17 10:12:53
2เขตฯ 0277100.00100.002019-04-17 10:12:53
3เขตฯ 033475.0075.002019-04-17 10:12:53
4เขตฯ 0481080.0080.002019-04-17 10:12:53
5เขตฯ 051313100.00100.002019-04-17 10:12:53
6เขตฯ 0666100.00100.002019-04-17 10:12:53
7เขตฯ 076875.0075.002019-04-17 10:12:53
8เขตฯ 0888100.00100.002019-04-17 10:12:53
9เขตฯ 091111100.00100.002019-04-17 09:49:07
10เขตฯ 1022100.00100.002019-04-17 10:12:53
11เขตฯ 1144100.00100.002019-04-17 10:12:53
12เขตฯ 1255100.00100.002019-04-17 10:12:53
13เขตฯ 1344100.00100.002019-04-17 09:53:55
  8489  94.38      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

นมโรงเรียน คือ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม โดยมีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 350 พ.ศ. 2556 เรื่องนมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งจำหน่ายภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เท่านั้น

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ส่งตรวจและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more