ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 027: ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 48.61

ค่าเป้าหมาย

47.945205479452%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 50.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

#เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-03-08 13:14:10
2เขตฯ 02---2019-03-08 13:14:10
3เขตฯ 03153148.392019-03-08 13:14:10
4เขตฯ 04236435.9435.942019-03-13 09:31:42
5เขตฯ 05679173.632019-03-08 13:14:10
6เขตฯ 06308834.092019-03-08 13:14:10
7เขตฯ 07---2019-03-08 13:14:10
8เขตฯ 08668875.002019-03-08 13:14:10
9เขตฯ 09---2019-03-08 13:14:10
10เขตฯ 10---2019-03-08 13:14:10
11เขตฯ 113112524.8024.802019-03-13 11:09:13
12เขตฯ 126512452.422019-03-08 13:14:10
13เขตฯ 13----
  297611    48.61      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก  
(ST Elevated Myocardial Infarction)

รพ.ในระดับ F2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนชนาดกลาง มีขนาดเตียง 30 –90 เตียง  มีแพทย์เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 2–5 คน ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง    
มีบริการผู้ป่วยใน มีห้องผ่าตัด มีห้องคลอด รองรับผู้ป่วยและผู้ป่วยในของแต่ละอำเภอ สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิของแต่ละอำเภอ

Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิ่มเลือด เช่น Streptokinase, Tenecteplase เป็นต้น

กลวิธีดำเนินงาน

ดำเนินการเพิ่มศักยภาพ รพ.ในตั้งแต่ระดับ F2 ทุกแห่ง ให้สามารถให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล F2 หรือ F2 ขึ้นไป หรือจำนวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทำ PCI ได้ให้ได้รับการทำ PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยมาถึงสถานพยาบาล F2 หรือ F2 ขึ้นไปที่ไม่สามารถทำ PCI ได้ หรือจำนวนครั้งการรักษาที่สามารถทำ PCI ภายใน 90 นาที นับจากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลที่สามารถทำ PCI ได้เอง (ครั้ง)

B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงสถานพยาบาล F2 หรือ F2 ขึ้นไป (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->