ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 054: จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด เขตฯ 06

KPI

-

จำนวน 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 8.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด เขตฯ 06

#จังหวัดQ4 (>= 8.00)ผลการดำเนินงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1สมุทรปราการ---
2ชลบุรี---
3ระยอง---
4จันทบุรี---
5ตราด---
6ฉะเชิงเทรา---
7ปราจีนบุรี---
8สระแก้ว---
  0 0.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

          1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้จาการศึกษาวิจัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้านสาธารณสุขได้

          2. เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง การนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

          3. นวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ หมายถึง นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีการศึกษา วิจัยประดิษฐ์ คิดค้นใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมเดิม

          4. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีส่วนร่วม ทั้งนี้ ต้องมีการทดสอบและผ่านการรับรองตามกระบวนการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด โดยนวัตกรรมดังกล่าวอาจไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งไม่เคยมีปรากฏในที่อื่นๆมาก่อน แต่เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาขึ้นซึ่งทำให้หรือจะทำให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสาธารณสุขได้

          5. เทคโนโลยีทางสุขภาพ หมายถึง การรวบรวมความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสุขภาพ) และบริการสุขภาพ (เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตรวจโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ)

          6. การผลิต หมายถึง การนำเอาปัจจัยการผลิตมาผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้เทคโนโลยีระดับหนึ่งผสมผสานกันเพื่อให้เกิดสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ หรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

          7. การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การมีหลักฐานปรากฏชัดเจนแสดงว่าได้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษา วิจัย ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยประเภทของการใช้ประโยชน์ มีดังนี้

             7.1 การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ได้แก่ การนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาในทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรค หรือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

             7.2 ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการปฏิบัติหรือการนำไปประยุกต์ใช้ทางห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์หรือสาธารณสุข

             7.3 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้แก่ การให้บริการวิชาการ (การสอน/บรรยาย/ฝึกอบรม/การใช้ตำรา) การอ้างอิงทางวิชาการ การใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการวิจัย เป็นต้น

             7.4 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ได้แก่ การให้องค์ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การแจ้งเตือนภัยสุขภาพ หรือทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

          7.5 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายในระดับต่าง ๆ ได้แก่ นวัตกรรมหรือข้อมูลมีผลหรือเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ การประกาศใช้กฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ

          7.6 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมนั้น ๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีของนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การนำไปสู่มาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจหรือการพาณิชย์ เป็นต้น

          7.7 การก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสาธารณสุข หรือการลดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลหรือครัวเรือนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย เป็นต้น

          8. ฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยไม่เกิดความซ้ำซ้อน และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล รวมทั้งมีระบบความปลอดภัยของข้อมูล

 
ตัวแปร

A = จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอดที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของปีที่ผ่านมา (นวัตกรรมกรม)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด A
เกณฑ์เป้าหมาย >= จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนา ต่อยอดที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ของปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 8 เรื่อง
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more