ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 038: ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

KPI

-

ร้อยละ 20.17

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 22.00 >= 22.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

#เขตQ2 (>= 22.00)Q4 (>= 22.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 014,27314,35529.7729.772019-05-17 09:17:20
2เขตฯ 028789,5819.169.162019-05-17 09:18:04
3เขตฯ 031,1444,63224.7024.702019-05-17 09:21:17
4เขตฯ 041,72812,52913.7913.792019-05-17 09:22:39
5เขตฯ 051,05122,5264.674.672019-05-17 09:28:15
6เขตฯ 061,9865,80234.2334.232019-05-17 09:29:54
7เขตฯ 075831,20048.5848.582019-07-02 11:56:00
8เขตฯ 08---2019-05-17 09:12:46
9เขตฯ 09---2019-05-17 09:12:46
10เขตฯ 101,3584,43630.6130.612019-05-17 09:33:52
11เขตฯ 111,9424,48443.3143.312019-05-17 09:35:32
12เขตฯ 123,92314,00828.0128.012019-05-17 09:36:55
13เขตฯ 13---2019-05-17 09:12:46
  18,86693,553  20.17      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ประชากร หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในประเทศไทย

การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแล้วผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไวซึ่งไม่รวมผู้ป่วยส่งต่อ (Refer)

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

 
ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) (ครั้ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 22
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more