ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 052: ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

KPI

-

ระดับความสำเร็จ 0/0.00

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 0.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

#เขตผลการดำเนินงาน (ระดับความสำเร็จ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01--
2เขตฯ 02--
3เขตฯ 03--
4เขตฯ 04-2019-03-28 12:01:55
5เขตฯ 05--
6เขตฯ 06--
7เขตฯ 07--
8เขตฯ 08--
9เขตฯ 09--
10เขตฯ 10--
11เขตฯ 11--
12เขตฯ 12--
13เขตฯ 13--
  0.000000      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

          สิทธิประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ที่ได้ตามสิทธิ สิ่งที่เป็นผลดีที่บุคคลใด ๆ พึงจะได้รับตามที่ระบุไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น... 

          สิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน หมายถึง ประโยชน์ที่บุคคลใดๆ พึงได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในลักษณะของโรคหรืออาการที่เหมือนกัน 

          ระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ หมายถึง 1) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2) ระบบประกันสังคม 3) ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

          ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ  หมายถึง ระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ ได้มีการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด 5 ขั้นตอน

ตัวแปร
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย >= มีข้อเสนอ เรื่องสิทธิประโยชน์กลาง ของ 3 กองทุน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more