ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 048: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 30.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

#เขตQ2 (>= 30.00)Q4 (>= 30.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01800087.5087.500.002019-10-29 15:48:14
2เขตฯ 02500060.0040.000.002019-10-29 15:53:34
3เขตฯ 03500060.0060.000.002019-10-29 15:53:13
4เขตฯ 04800012.5012.500.002019-10-29 15:28:09
5เขตฯ 05800050.0012.500.002019-10-29 15:56:09
6เขตฯ 06800062.5050.000.002019-10-31 14:14:59
7เขตฯ 07400075.0075.000.002019-10-29 15:43:50
8เขตฯ 08700042.8642.860.002019-10-29 15:59:48
9เขตฯ 09400025.0025.000.002019-10-29 15:35:22
10เขตฯ 10500080.0080.000.002019-10-29 15:45:22
11เขตฯ 11700057.1442.860.002019-10-29 15:58:08
12เขตฯ 12700071.4371.430.002019-10-29 15:59:28
13เขตฯ 13------
  76000  0.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย

  1.  คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ

(Ill Defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด

      ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ หมายถึง การเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา ฯลฯ

       ประกอบด้วย รหัสโรคดังต่อไปนี้

  • symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99)
  • injuries undetermined whether intentional or unintentional
  • ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2)
  • ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97)
  • ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9).
 
ตัวแปร

A = จำนวนการตายทุกสาเหตุ (คน)

B = จำนวนการตายไม่ทราบสาเหตุ (คน)

C = จำนวนจังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (จังหวัด)

D = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (ยกเว้น กทม.) (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (C/D)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่า 30
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more