ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 98.74

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 046,5596,64398.7498.742019-10-24 16:03:42
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  6,5596,643 98.74      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง ครอบครัวที่มี อสค. ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่
     (1) คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้ำเปล่า
     (2) ดูแลการกินยาให้ตรงเวลา และไปพบแพทย์ตามนัด
     (3) ออกกำลังกายที่เหมาะสม
     (4) บำรุงรักษาจิตใจ
     (5) การดูแลสุขภาพช่องปาก
     (6) จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
โดยที่ อสค.และสมาชิกในครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
อาสาสมัครประจำครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่ละครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อทำหน้าที่ดูแลสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมายในครอบครัว
กรณีครอบครัวที่มีผู้ป่วยอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพึ่งพิงอาจคัดเลือกเพื่อนบ้านที่สมัครใจให้เป็น อสค. ได้

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ครอบครัว)

B = จำนวนครอบครัวเป้าหมาย (ครอบครัว)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more