ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

88.767123287671%
ไตรมาส 4
>= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

#เขตQ4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-06-05 09:53:41
2เขตฯ 02---2019-06-05 09:53:41
3เขตฯ 03---2019-06-05 09:53:41
4เขตฯ 04---2019-06-05 09:53:41
5เขตฯ 05---2019-06-05 09:53:41
6เขตฯ 06---2019-06-05 09:53:41
7เขตฯ 07---2019-06-05 09:53:41
8เขตฯ 08---2019-06-05 09:53:41
9เขตฯ 09---2019-06-05 09:53:41
10เขตฯ 10---2019-06-05 09:53:41
11เขตฯ 11---2019-06-05 09:53:41
12เขตฯ 12---2019-06-05 09:53:41
13เขตฯ 13----
  00        

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง ครอบครัวที่มี อสค. ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่
     (1) คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้ำเปล่า
     (2) ดูแลการกินยาให้ตรงเวลา และไปพบแพทย์ตามนัด
     (3) ออกกำลังกายที่เหมาะสม
     (4) บำรุงรักษาจิตใจ
     (5) การดูแลสุขภาพช่องปาก
     (6) จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
โดยที่ อสค.และสมาชิกในครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
อาสาสมัครประจำครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่ละครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อทำหน้าที่ดูแลสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมายในครอบครัว
กรณีครอบครัวที่มีผู้ป่วยอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพึ่งพิงอาจคัดเลือกเพื่อนบ้านที่สมัครใจให้เป็น อสค. ได้

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ครอบครัว)

B = จำนวนครอบครัวเป้าหมาย (ครอบครัว)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more