ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 043: จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 4
>= 70.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)

#เขตQ4 (>= 70.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 040850.000.002019-03-21 14:36:23
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  085 0.00      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (หน่วยงานส่วนกลาง เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. (รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) มีการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 ขั้นได้แก่

ขั้นที่ 1  การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI)

ขั้นที่ 2  การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer)

          และสุขภาวะองค์กร (HPI)

ขั้นที่ 3  การจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

ขั้นที่ 4  การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

      ขั้นที่ 5  มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม 

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) (หน่วยงาน)

B = จำนวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงาน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more