ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 036: ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

#เขตQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-03-10 11:25:38
2เขตฯ 02---2019-03-10 11:25:38
3เขตฯ 03---2019-03-10 11:25:38
4เขตฯ 04---2019-03-10 11:25:38
5เขตฯ 05---2019-03-10 11:25:38
6เขตฯ 06---2019-03-10 11:25:38
7เขตฯ 07---2019-03-10 11:25:38
8เขตฯ 08---2019-03-10 11:25:38
9เขตฯ 09---2019-03-10 11:25:38
10เขตฯ 10---2019-03-10 11:25:38
11เขตฯ 11---2019-03-10 11:25:38
12เขตฯ 12---2019-03-10 11:25:38
13เขตฯ 13---2019-03-10 11:25:38
  00         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) หมายถึง การรับผู้ป่วยเข้ามาเพื่อรับการรักษาทำหัตถการ หรือผ่าตัดที่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว และสามารถให้กลับบ้านในวันเดียวกันกับวันที่รับไว้ทำหัตถการ หรือผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาล    ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ถึงเวลาจำหน่ายออกไม่เกิน 24 ชั่วโมง ตามรายการหัตถการแนบท้ายการรักษา การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) (ICD-9-CM Procedures) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดังนี้

ลำดับ

Diagnosis

ICD-10 /ICD-9-CM

1

Inguinal hernia

53.0 Other unilateral repair of inguinal hernia ®

       53.00 Unilateral repair of inguinal hernia, not

               otherwise specified Inguinal herniorrhaphy NOS

       53.01 Other and open repair of direct inguinal hernia

               ® Direct and indirect inguinal hernia

       53.02 Other and open repair of indirect inguinal

               hernia ®

       53.03 Other and open repair of direct inguinal hernia

                with graft or prosthesis ®

       53.04 Other and open repair of indirect inguinal

               hernia with graft or prosthesis ®

       53.05 Repair of inguinal hernia with graft or prosthesis,

               not otherwise Specified

53.1 Other bilateral repair of inguinal hernia ®

      53.10 Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise

              specified

      53.11 Other and open bilateral repair of direct inguinal

              hernia ®

      53.12 Other and open bilateral repair of indirect

              inguinal hernia ®

      53.13 Other and open bilateral repair of inguinal

              hernia, one direct and one indirect ®

      53.14 Other and open bilateral repair of direct inguinal

              hernia with graft or prosthesis ®

 

      53.15 Other and open bilateral repair of indirect

              inguinal hernia with graft or prosthesis ®

       53.16 Other and open bilateral repair of inguinal

              hernia, one direct and one indirect, with graft or

              prosthesis ®

      53.17 Bilateral inguinal hernia repair with graft or

              prosthesis, not otherwise specified

53.2 Unilateral repair of femoral hernia

       53.21 Unilateral repair of femoral hernia with graft or

               prosthesis

       53.29 Other unilateral femoral herniorrhaphy

53.3 Bilateral repair of femoral hernia

       53.31 Bilateral repair of femoral hernia with graft or
               prosthesis

       53.39 Other bilateral femoral herniorrhaphy

2

Hydrocele

61.2 Excision of hydrocele (of tunica vaginalis)

       Bottle repair of hydrocele of tunica vaginalis

3

Hemorrhoid

49.4 Procedures on hemorrhoids

      49.44 Destruction of hemorrhoids by cryotherapy

      49.45 Ligation of hemorrhoids

      49.46 Excision of hemorrhoids Hemorrhoidectomy NOS

      49.49 Other procedures on hemorrhoids Lord procedure

4

Vaginal bleeding

68.16 Closed biopsy of uterus Endoscopic

                (laparoscopy) hysteroscopy) biopsy of uterus

68.2 Excision or destruction of lesion or tissue of uterus

      68.21 Division of endometrial synechiaeLysis of

              intraluminal uterine adhesions

      68.22 Incision or excision of congenital septum of uterus

      68.23 Endometrial ablation Dilation and curettage,

Hysteroscopic endometrial ablation

      68.29 Other excision or destruction of lesion of uterus

              Uterine myomectomy

5

Esophagogastricvarices

(Esophageal varices, Gastric varices)

I85.0 Oesophagealvarices with bleeding

       I85.9 Oesophagealvarices without bleeding

       I86.4 Gastric varices

       I98.2* Oesophagealvarices without bleeding in diseases
classified elsewhere

       I98.3* Oesophagealvarices with bleeding indiseases
classified elsewhere

       42.33 Esophageal varices by endoscopic approach

       43.41 Ligation of gastric varices by endoscopic approach

       44.43 endoscopic control of gastric or duodenal bleeding

6

Esophageal-Gastric Stricture

       44.22 Endoscopic dilation of pylorus Dilation with

               balloon endoscope Endoscopic dilation of

gastrojejunostomy site

       44.92 Dilation of esophagus Dilation od cardiac

               Sphincter

7

Esophagogastric cancer with obstruction

(Esophageal cancer, gastric cancer)

C15.-Malignant neoplasm of oesophagus

C16.-Malignant neoplasm of stomach

       42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or

               tissue of esophagus

       42.81 Insertion of permanent tube into esophagus

8

Colorectal polyp

(colonic, rectal polyp)

       D12.6 Colon, unspecificed polyposis (hereditary) of colon

       K63.5 Polyp of colon

       K62.0 Anal polyp

       K62.1 Rectal polyp

       45.42 Endoscopic Polypectomy of large intestine

       45.43 Endoscopic destruction of other lesion or tissue

               of large intestine Endoscopic ablation of tumor

               of large intestine Endoscopic control of colonic

               bleeding

9

Common bile duct Stone

(Bile duct stone)

K800:Calculus of gallbdr w ac cholecystitis

       K801:Calculus of gallbdr w othcholecystitis

       K802:Calculus of gallbdr w/o cholecystitis

       K803:Calculus of bile duct w cholangitis

       K804:Calculusof bile duct w cholecystitis

       K805:Calculus of bile duct w/o cholangitis or cholecystitis

       51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy

       51.88 Endoscopic removal of stone (s) from biliary tract

       51.86 Endoscopic insertion of nasobiliarydrainage tube

       51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct

10

Pancreatic ductstone

K86.8 Other specified diseases of pancreas: Calculus

        51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy

        52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into  

                Pancreatic duct

        52.94 Endoscopic Removal of stone from pancreatic duct

11

Bile duct stricture

C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma: Cholangiocarcinoma

         C23 Malignant neoplasm of gallbladder

         C24.-Malignant neoplasm of other and unspecified

                 parts of biliary tract

         C25.-  Malignant neoplasm of pancreas

         K82.0 Obstruction of gallbladder: Stricture of cystic

                 duct or gall bladder without calculus

         K82.8 Other specified diseases of gallbladder: Adhesions of
cystic dust or gallbladder without Calculus

         K83.1 Obstruction of bile duct: Stricture of bile duct

                  without calculus

K83.8 Other specified diseases of biliary tract: Adhesions
of bile duct

K91.8 Other postprocedural disorders of digestive

      system, not elsewhere classified: Postoperative

   bile duct (common), (hepatic) stricture

       51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy

       51.86 Endoscopic insertion of nasabiliary drainage tube

       51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct

12

Pancreatic duct stricture

C25.-   Malignant neoplasm of pancreas

       K86.0 Alcohol-induced chronic pancreatitis

       K86.1 Other chronic pancreatitis

       K91.8 Other postprocedural disorders of digestive

                 system, not elsewhere classified: postoperative bile
duct (common), (hepatic) stricture

       52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into

               Pancreatic duct

       52.97 Endoscopic insertion of nasopancreaticdrainage tube

       52.98 Endoscopic dilation of pancreatic duct

หมายเหตุ : รอประกาศเพิ่มจาก 12 โรคเดิม (รอผลการพิจารณาจากที่ประชุม สปสช.)

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัด One Day Surgery (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขในการเข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery ด้วยโรคที่กำหนด(Principle diagnosis) (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 20
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more