ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 033: ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

47.945205479452%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)

#เขตQ2 (>= 20.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-03-10 11:24:11
2เขตฯ 02---2019-03-10 11:24:11
3เขตฯ 03---2019-03-10 11:24:11
4เขตฯ 04---2019-03-10 11:24:11
5เขตฯ 05---2019-03-10 11:24:11
6เขตฯ 06---2019-03-10 11:24:11
7เขตฯ 07---2019-03-10 11:24:11
8เขตฯ 08---2019-03-10 11:24:11
9เขตฯ 09---2019-03-10 11:24:11
10เขตฯ 10---2019-03-10 11:24:11
11เขตฯ 11---2019-03-10 11:24:11
12เขตฯ 12---2019-03-10 11:24:11
13เขตฯ 13---2019-03-10 11:24:11
  00          

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผู้ติดยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบ ที่เข้ารับการบำบัดรักษา และมีคะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. v2  จำแนกเป็นผู้ติด  (Dependence) คะแนน 27 ขึ้นไป

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี หลังจำหน่าย (คน)

B = จำนวนผู้ติด ที่รับบการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->