ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 033: ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 20.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)

#เขตQ2 (>= 20.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01-0-2019-07-23 14:33:42
2เขตฯ 02-0-2019-07-23 14:33:45
3เขตฯ 03-0-2019-07-23 14:33:48
4เขตฯ 04-0-2019-07-23 14:33:50
5เขตฯ 05-0-2019-07-23 14:33:52
6เขตฯ 06-0-2019-07-23 14:33:59
7เขตฯ 07-0-2019-07-23 14:34:05
8เขตฯ 08-0-2019-07-23 14:34:14
9เขตฯ 09-0-2019-07-23 14:34:16
10เขตฯ 10-0-2019-07-23 14:34:21
11เขตฯ 11-0-2019-07-23 14:34:27
12เขตฯ 12-0-2019-07-23 14:34:39
13เขตฯ 13-0-2019-07-23 14:34:46
  00          

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ผู้ติดยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบ ที่เข้ารับการบำบัดรักษา และมีคะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. v2  จำแนกเป็นผู้ติด  (Dependence) คะแนน 27 ขึ้นไป

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี หลังจำหน่าย (คน)

B = จำนวนผู้ติด ที่รับบการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more