ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 032: อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 0.20 >= 0.40 >= 0.60 >= 0.80

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

#เขตQ1 (>= 0.20)Q2 (>= 0.40)Q3 (>= 0.60)Q4 (>= 0.80)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-03-10 11:23:24
2เขตฯ 02---2019-03-10 11:23:24
3เขตฯ 03---2019-03-10 11:23:24
4เขตฯ 04---2019-03-10 11:23:24
5เขตฯ 05---2019-03-10 11:23:24
6เขตฯ 06---2019-03-10 11:23:24
7เขตฯ 07---2019-03-10 11:23:24
8เขตฯ 08---2019-03-10 11:23:24
9เขตฯ 09---2019-03-10 11:23:24
10เขตฯ 10---2019-03-10 11:23:24
11เขตฯ 11---2019-03-10 11:23:24
12เขตฯ 12---2019-03-10 11:23:24
13เขตฯ 13----
  00           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย
  • ผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual brain death donor) = ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองตายครบถ้วนตามกระบวนการที่แพทยสภากำหนดและญาติลงนามยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอร์มของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด และ ได้มีการลงมือผ่าตัดนำอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งออกเพื่อการนำไปปลูกถ่าย
  • จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน รพ. จากทุกสาเหตุ ใน 1 ปีงบประมาณก่อนการรายงานผลตัวชี้วัด (เช่นรายงานตัวชี้วัดปี 2562 ให้ใช้ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ปี 2561 เป็นตัวหาร)

หมายเหตุ : (ไม่ควรใช้จำนวนการปลูกถ่ายไตดังเช่นที่ผ่านมาในการขับเคลื่อน เนื่องจากการปลูกถ่ายไตและอวัยวะอื่น ๆ ส่วนใหญ่ทำใน รพ.มหาวิทยาลัย และในแต่ละเขตและจังหวัดมีศักยภาพในการปลูกถ่ายอวัยวะแตกต่างกันมาก ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ควรขับเคลื่อนด้วยการติดตามจำนวน organ donation จากผู้ป่วยสมองตาย โดยจำนวน organ donation จะส่งผลต่อจำนวนการปลูกถ่ายอวัยวะในระดับประเทศโดยตรง เพราะอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายจะถูกจัดสรรให้กับศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะทั่วประเทศ)

ตัวแปร

A = จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual donor) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน รพ. จากทุกสาเหตุ ในปีงบประมาณ 2561 (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 0.8 : 100
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more