ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 039: ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

KPI

-

ร้อยละ 28.95

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

#เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 018212.5012.5025.0012.5025.002019-10-22 12:14:36
2เขตฯ 025360.0060.002019-05-17 10:26:50
3เขตฯ 035320.0040.0060.0060.002019-10-21 10:10:56
4เขตฯ 048425.0012.5050.0012.5050.002019-10-21 10:48:27
5เขตฯ 058712.5012.5087.5012.5087.502019-09-24 09:32:19
6เขตฯ 068112.5012.502019-05-17 10:49:03
7เขตฯ 07400.002019-05-17 10:49:34
8เขตฯ 08700.002019-05-17 10:50:45
9เขตฯ 09400.002019-05-17 10:52:39
10เขตฯ 105240.0040.002019-05-17 10:57:47
11เขตฯ 117014.2914.290.002019-08-02 14:39:00
12เขตฯ 12700.002019-05-17 10:59:34
13เขตฯ 13---2019-05-08 12:48:44
  7622    28.95      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบและกลไกเพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน 6 ประเด็น ดังนี้

1. มีข้อมูล สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ        

2. มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                

3. มีกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

4. มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข

5. มีการจัดการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

พื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสารเคมีและสารอันตราย พื้นที่มีมลพิษทางอากาศ พื้นที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พื้นที่เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ และพื้นที่ที่ประชาชนมีโอกาสได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป (จังหวัด)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100 ของจังหวัด ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more