ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 039: ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

30.13698630137%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

#เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  00           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบและกลไกเพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน 6 ประเด็น ดังนี้

1. มีข้อมูล สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ        

2. มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                

3. มีกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

4. มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข

5. มีการจัดการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

พื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมใน 3 กลุ่มหลักที่กำหนด ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสารเคมีและสารอันตราย พื้นที่มีมลพิษทางอากาศ และพื้นที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (จำนวน 46 จังหวัด) พื้นที่เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ (จำนวน 27 จังหวัด) และพื้นที่ทั่วไปที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่ (จำนวน 23 จังหวัด) รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป (จังหวัด)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100 ของจังหวัด ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->