ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 007: ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

KPI

-

ร้อยละ 76.66

ค่าเป้าหมาย

47.945205479452%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 70.00 >= 70.00 >= 70.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

#เขตQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-03-08 10:26:13
2เขตฯ 02---2019-03-08 10:26:13
3เขตฯ 0315914993.7193.712019-03-08 10:26:13
4เขตฯ 0419713367.5122.8467.512019-03-13 09:03:16
5เขตฯ 0522316473.5473.542019-03-19 11:13:00
6เขตฯ 0641611928.6128.612019-03-08 13:55:57
7เขตฯ 07---2019-03-08 10:26:13
8เขตฯ 0829123392.1080.072019-03-13 13:56:37
9เขตฯ 0928923680.9781.6681.662019-03-20 16:02:01
10เขตฯ 10---2019-03-08 10:26:13
11เขตฯ 1120117386.078.4686.072019-03-15 14:01:48
12เขตฯ 127,3205,76678.7778.772019-03-18 10:30:10
13เขตฯ 13----
  9,0966,973    76.66      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการดำเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้
       1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว
       2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
       3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care  Manager) ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ (Caregiver) หรือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
       4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ ทีมหมอครอบครัว
       5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
       6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan)
       7. มีคณะกรรมการ (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) บริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือ คณะกรรมการกองทุนตำบล

หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ หมายถึง  ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ

       - ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ตำบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
       - มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล หมายถึง มีการจัดบริการ
ป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ (ตำบล)

B = จำนวนตำบลทั้งหมดในประเทศไทย (ตำบล)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->