ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทย เขตฯ 04

KPI

-

อัตราต่อแสนประชากร 0

ค่าเป้าหมาย

47.945205479452%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

อัตราส่วนการตายมารดาไทย เขตฯ 04

#จังหวัดQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลการดำเนินงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1นนทบุรี---2018-12-07 13:45:24
2ปทุมธานี---2018-12-07 13:45:24
3พระนครศรีอยุธยา---2018-12-07 13:45:24
4อ่างทอง---2018-12-07 13:45:24
5ลพบุรี---2018-12-07 13:45:24
6สิงห์บุรี---2018-12-07 13:45:24
7สระบุรี---2018-12-07 13:45:24
8นครนายก---2018-12-07 13:45:24
  00           

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

- การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน

- การเยี่ยมเสริมพลัง  เป็นการเสริมพลังใจพลังความคิดให้ผู้บริหาร  ผู้ให้บริการ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ให้ใช้ศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเต็มกำลังในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กให้ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องตามบริบท  เช่น การเสริมพลังในการนิเทศติดตาม การไปเยี่ยมหน้างาน  การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
    รายละเอียด KPI Template >>
    --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->