ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 040: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเมืองสมุนไพร

KPI

-

จำนวน 66.67

ค่าเป้าหมาย

47.945205479452%
ไตรมาส 4
>= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเมืองสมุนไพร

#เขตQ4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-03-08 13:27:56
2เขตฯ 02---2019-03-08 13:27:56
3เขตฯ 03---2019-03-08 13:27:56
4เขตฯ 04---2019-03-08 13:27:56
5เขตฯ 0510330.0030.002019-03-19 11:27:47
6เขตฯ 0601-2019-03-08 13:27:56
7เขตฯ 07100.002019-03-11 09:53:18
8เขตฯ 08---2019-03-08 13:27:56
9เขตฯ 09---2019-03-08 13:27:56
10เขตฯ 10---2019-03-08 13:27:56
11เขตฯ 111010100.00100.002019-03-07 15:23:19
12เขตฯ 12---2019-03-08 13:27:56
13เขตฯ 13----
  2114 66.67      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

ระดับความสำเร็จ หมายถึง ความสำเร็จของเกณฑ์วัดการพัฒนาเมืองสมุนไพรที่นำเกณฑ์ประเมินการพัฒนาเมืองสมุนไพร ซึ่งกำหนดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อใช้ประเมินระดับความสำเร็จ

เมืองสมุนไพร หมายถึง ภาพจําลองของโครงการที่เป็นรูปธรรมภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่เกิดการพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งการปลูกสมุนไพร การแปรรูป และการทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้อาศัยกลไกของประชารัฐและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) โดยมีแนวทางการดําเนินงานภายใต้ 4 มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อน พื้นที่ฐานรากอย่างยั่งยืน

มาตรการที่ 2 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร

มาตรการที่ 3 ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าและการตลาด 

มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการ

  ปัจจุบันมีการดำเนินการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรทั้งสิ้น 13 จังหวัด ซึ่งมีการดำเนินงาน 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ดำเนินการนำร่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 - 2560 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (เขตสุขภาพที่ 1) จังหวัดปราจีนบุรี (เขตสุขภาพที่ 6) จังหวัดสกลนคร (เขตสุขภาพที่ 8) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เขตสุขภาพที่ 11) และระยะที่ 2 ดำเนินการส่วนขยาย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก (เขตสุขภาพที่ 2)  จังหวัดอุทัยธานี (เขตสุขภาพที่ 3)  จังหวัดสระบุรี (เขตสุขภาพที่ 4)  จังหวัดนครปฐม (เขตสุขภาพที่ 5)  จังหวัดจันทบุรี (เขตสุขภาพที่ 6)  จังหวัดมหาสารคาม (เขตสุขภาพที่ 7) จังหวัดสุรินทร์ (เขตสุขภาพที่ 9) จังหวัดอํานาจเจริญ (เขตสุขภาพที่ 10) และจังหวัดสงขลา (เขตสุขภาพที่ 12)

การประเมินระดับความสำเร็จในการพัฒนาเมืองสมุนไพรจะวัดจากเกณฑ์ของการพัฒนาเมืองสมุนไพร โดยแบ่งเป็นต้นทาง กลางทาง ปลายทาง จำนวน 10 ข้อ ดังนี้

     ต้นทาง

 1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/พื้นที่ปลูก สมุนไพร
 2. มีจุดรวบรวมและขยายสมุนไพรพันธุ์ดี
 3. จำนวนของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP/organic สมุนไพร ปีละ 30 ราย
 4. มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ที่ได้รับการรับรอง Organic อย่างน้อย 1 แหล่ง

     กลางทาง

 1. มีแผนข้อมูลความต้องการวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัด
  เมืองสมุนไพร (Demand & Supply Matching)
 2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

     ปลายทาง

 1. มีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
 2. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 18.5
 3. ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบันเพิ่มขึ้น
 4. มีข้อมูลมูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมในจังหวัดมากกว่าค่าเฉลี่ย (ประเมินโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

การวัดผลสำเร็จ:ดำเนินการประเมินตามแบบประเมินเกณฑ์พัฒนาเมืองสมุนไพรตามที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนด โดยจังหวัดต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (8ข้อใน10ข้อ) ในปี 2562

 

ตัวแปร

A = จำนวนข้อที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาเมืองสมุนไพร (ข้อ)

B = เกณฑ์ประเมินการพัฒนาเมืองสมุนไพรจำนวน10 ข้อ (ข้อ)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= จังหวัดต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->