ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

KPI

-

ร้อยละ 84.18

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

#เขตQ3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01103103100.0012.62100.002019-08-30 15:42:14
2เขตฯ 02381847.3747.372019-05-01 10:12:13
3เขตฯ 033939100.0079.49100.002019-08-01 21:26:06
4เขตฯ 045344107.5558.4983.022019-10-21 10:43:20
5เขตฯ 0513621194.1290.44155.152019-10-17 15:59:08
6เขตฯ 06695086.9627.5472.462019-10-02 10:48:32
7เขตฯ 0757022.8122.810.002019-10-18 10:57:03
8เขตฯ 08431453.4939.5332.562019-10-16 09:49:29
9เขตฯ 095523100.0058.1841.822019-10-01 09:57:12
10เขตฯ 10615488.5247.5488.522019-09-02 11:09:25
11เขตฯ 116161100.0057.38100.002019-08-28 10:27:37
12เขตฯ 12694381.1618.8462.322019-10-04 15:11:38
13เขตฯ 13----
  784660  84.18      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พื้นที่กำหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและระดับจังหวัด

อำเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดูแลประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่จำนวน 878 แห่ง

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more