ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

KPI

-

ร้อยละ 28.64

ค่าเป้าหมาย

47.945205479452%
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

#เขตQ3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01---2019-03-10 11:11:59
2เขตฯ 02---2019-03-10 11:11:59
3เขตฯ 032015.005.002019-03-10 11:11:59
4เขตฯ 041818100.0038.89100.002019-03-13 09:05:30
5เขตฯ 051500.002019-03-19 11:14:08
6เขตฯ 062400.002019-03-12 13:59:31
7เขตฯ 071300.002019-03-11 09:52:59
8เขตฯ 082800.002019-03-13 14:03:32
9เขตฯ 093200.002019-03-19 15:15:47
10เขตฯ 10---2019-03-10 11:11:59
11เขตฯ 112222100.00100.002019-03-13 10:33:23
12เขตฯ 12271659.2659.262019-03-18 15:04:51
13เขตฯ 13----
  19957  28.64      

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พื้นที่กำหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและระดับจังหวัด

อำเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดูแลประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่จำนวน 878 แห่ง

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->