ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 068.2: ร้อยละของประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้าใช้ งานระบบ PHRs

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 70.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้าใช้ งานระบบ PHRs

#เขตQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 70.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 01----
2เขตฯ 02----
3เขตฯ 03----
4เขตฯ 04----
5เขตฯ 05----
6เขตฯ 06----
7เขตฯ 07----
8เขตฯ 08----
9เขตฯ 09----
10เขตฯ 10----
11เขตฯ 11----
12เขตฯ 12----
13เขตฯ 13----
  00         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

           Personal Health Records (PHRs) หมายถึง ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ป่วยเข้าถึงได้ และผู้ป่วยสามารถควบคุมดูแล จัดการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นได้  ไม่ว่าจะมีแหล่งที่มาจากข้อมูลในระบบสารสนเทศ (EHRs) ของสถานพยาบาลโดยตรง ข้อมูลจากการบันทึกของผู้ป่วยเอง หรือจากแหล่งอื่นก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ใช้งานแทนผู้ป่วยด้วย

          “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ PHRs” หมายถึง ขั้นตอนของการพัฒนาระบบข้อมูล สุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนหรือผู้ป่วย ที่ผ่านขบวนการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ สำเร็จตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมสำหรับการใช้งาน

          “ข้อมูลสุขภาพ” หมายถึง ชุดข้อมูลตามโครงสร้างแฟ้มมาตรฐานด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ของ กระทรวงสาธารณสุข เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสุขภาพตามกลุ่มวัย น้ำหนัก ส่วนสูง ค่า BMI ข้อมูลการ ได้รับวัคซีน ข้อมูลการฝากครรภ์ ข้อมูลการคัดกรอง ข้อมูลโภชนาการ เป็นต้น

          “การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง” หมายถึง ประชาชนมีสิทธิ์ในการขอเข้าดูข้อมูลประวัติการ เจ็บป่วยของตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางหรือระบบที่รองรับ โดยทั้งนี้ต้องผ่าน กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์และความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด

          “ประชาชนหรือผู้ป่วย” หมายถึง ผู้รับบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข ที่จัดส่งข้อมูลตาม โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ของกระทรวงสาธารณสุข

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนหรือผู้ป่วย ที่ Login และเข้าใช้งานระบบ PHRs มากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นไป (คน)

B = จำนวนประชาชนหรือผู้ป่วย ที่ลงทะเบียนใช้งานกับสถานบริการในจังหวัด (คน)
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)x100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
รายละเอียด KPI Template >>
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->