ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 083.2: ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค

KPI

-

ร้อยละ 0

ค่าเป้าหมาย

100%
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00

GIS

-

Chart

-
Pin to dashboard
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค

#เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
1เขตฯ 011,238395702673-2018-04-23 15:48:46
2เขตฯ 026312614310-2018-04-23 15:48:47
3เขตฯ 03634221244293-2018-04-23 15:48:47
4เขตฯ 04873721403350-2018-04-23 15:48:40
5เขตฯ 05977411346334-2018-04-23 15:48:48
6เขตฯ 06853236357215-2018-04-23 15:48:40
7เขตฯ 07886399175130-2018-04-23 15:48:44
8เขตฯ 08974899665646-2018-04-23 15:48:51
9เขตฯ 091,046418457576-2018-04-23 15:48:42
10เขตฯ 10934204475217-2018-04-23 15:48:44
11เขตฯ 11734293313282-2018-04-23 15:48:49
12เขตฯ 12743149208243-2018-04-23 15:48:50
13เขตฯ 13------
  10,5234,6074,3883,969         

รายละเอียดตัวชี้วัด

Description
คำอธิบาย

 คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ หมายถึง คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (รหัสมาตรฐานและเวชระเบียน) (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

C = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (รหัสมาตรฐานอย่างเดียว) ()

D = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (เวชระเบียนอย่างเดียว) ()
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่า 80 %
Download
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการปรับปรุง KPI Template
View more