กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Note

1. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 3333/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อดำเนินการกำหนดมาตรฐานกระบวนการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. จัดทำสรุปผลการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำเสนอแก่ประธานคณะกรรมการฯ

3. พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางลิงค์ http://innovation.dmsc.moph.go.th

4. จัดทำแผนการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพให้แก่หน่วยงานอื่น โดยมีจำนวนแผนการถ่ายทอดนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี สุขภาพให้แก่ หน่วยงานอื่น จำนวน 8 แผน

Last Update2019-03-21 17:07:28
ภาพกิจกรรม
Attached Files
รายงาน Quick Win ไตรมาส 1
รายงาน Quick Win ไตรมาส 2
รายงาน Quick Win ไตรมาส 3
รายงาน Quick Win ไตรมาส 4