กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Note
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 3333/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อดำเนินการกำหนดมาตรฐานกระบวนการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. จัดทำสรุปผลการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำเสนอแก่ประธานคณะกรรมการฯ
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางลิงค์ http://innovation.dmsc.moph.go.th
  4. จัดทำแผนการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพให้แก่หน่วยงานอื่น โดยมีจำนวนแผนการถ่ายทอดนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี สุขภาพให้แก่ หน่วยงานอื่น จำนวน 8 แผน และดำเนินการรายงานผลความก้าวหน้าให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านทางระบบ HealthKPI
  5. ประสานหน่วยงานให้ดำเนินการทวนสอบและเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลองค์ความรู้ในระบบทั้งหมด 679 เรื่อง และนวัตกรรมทั้งหมด 42 เรื่อง (เฉพาะเรื่องที่ได้รับอนุมัติเผยแพร่)
  6. ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการถ่ายทอดฯ ตามแผนการถ่ายทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอดให้แก่หน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งรวบรวมและสรุปผลการถ่ายทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพตามแผนการถ่ายทอดนวัตกรรมฯ
  7. ประสานหน่วยงานดำเนินการสำรวจนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ที่สำเร็จ และคาดว่าจะสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  8. สรุปจำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ผล ดังนี้

1) จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10 เรื่อง

2) จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ 2562 มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง

       9. จัดทำรายงานสรุปพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเชิงนโยบายในการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์

Last Update2020-02-24 10:54:21
ภาพกิจกรรม
Attached Files
รายงาน Quick Win ไตรมาส 1
รายงาน Quick Win ไตรมาส 2
รายงาน Quick Win ไตรมาส 3
รายงาน Quick Win ไตรมาส 4