อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดอัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2561
ระดับตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัดที่036
Sort Order0
คำนิยาม

1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะsevere sepsis หรือ septic shock

          1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง  ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2)  โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้

          1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1)  ที่มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม

2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis

อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

  1. อัตราตายจาก community-acquired sepsis
  2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis

3. กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม community – acquired sepsis  เพื่อพัฒนาให้ มีระบบข้อมูลพื้นฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป

4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผู้ป่วยทั่วไปที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพี่อนำไปสู่การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไป ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis screening tools) qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 3) modified early warning score  SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 4) ซึ่งเกณฑ์การคัดกรองไม่สามารถใช้แทนเกณฑ์ในการวินิจฉัยได้

5. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ของแต่ละโรงพยาบาล

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความสำคัญพบว่าอัตราอุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้แก่ ภาวะช็อก,ไตวาย การทำงานอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) หรือจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวม ผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) โดยมีสถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น
หน่วยของค่า Cคน
นิยามของค่า Cจำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น
หน่วยของค่า Dคน
นิยามของค่า Dจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวม ผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด (A+C)/Dx100
Operator<
เกณฑ์เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 30
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ
ค่าเป้าหมาย30.00
Max Value30.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก ICD-10 โดยใช้การประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขโดยนำเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่นๆที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกับข้อมูลจาก ICD-10

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags43 แฟ้ม
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 2 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

2559

2560

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง

 

ร้อยละ

35.40

34.79

32.03

 
 
เกณฑ์การประเมินผล

1. มีคณะทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ

2. มีการพัฒนาเครือข่าย ของโรงพยาบาล และประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ

3. มีผลการติดตามกำกับการดำเนินงานตัวชี้วัดหลัก ดังนี้

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis

น้อยกว่าร้อยละ 30

 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis

น้อยกว่าร้อยละ 30

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis

น้อยกว่าร้อยละ 28

 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis

น้อยกว่าร้อยละ 28

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis

น้อยกว่าร้อยละ 26และ hospital-acquired sepsis

น้อยกว่าร้อยละ 50

 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis

น้อยกว่าร้อยละ 26 และ hospital-acquired sepsis

น้อยกว่าร้อยละ 50

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis

น้อยกว่าร้อยละ 24  และ hospital-acquired sepsis

น้อยกว่าร้อยละ 48

 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsisน้อยกว่าร้อยละ 24  และ hospital-acquired sepsis

น้อยกว่าร้อยละ 48

วิธีการประเมินผล

1. รายงานผลจากฐานข้อมูลHDCหรือฐานข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลโดยนำเสนอใน

    ภาพรวมของจังหวัด และ ภาพรวมของเขตสุขภาพ

2. เกณฑ์การให้คะแนน:

ใช้อัตราความสำเร็จในการรักษาแยกเป็นระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ดังนี้

คะแนน    1     สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ40

คะแนน    2   สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดร้อยละ20

คะแนน    3    ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด  รายปี              

คะแนน    4    ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดร้อยละ10

คะแนน    5    ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดร้อยละ20

เอกสารสนับสนุน

แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.พจน์ อินทลาภาพร                    นายแพทย์เชี่ยวชาญ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                       โทรศัพท์มือถือ : 081-6125891

    โทรสาร :                                  E-mail : drpojin@yahoo.com

โรงพยาบาลราชวิถี

2. นพ.กิตติชัย มูลวิริยกิจ                    นายแพทย์ชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : 081-4217606

    โทรสาร :                                  E-mail : kittii04@yahoo.com

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

3. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท                       อายุรแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : 081-5968535

    โทรสาร :                                  E–mail : mr.sepsis@yahoo.com

โรงพยาบาลพิษณุโลก

4. นพ.นิพนธ์  เฉลิมพันธ์ชัย                  อายุรแพทย์ 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : 088-2518036

    โทรสาร :                                  E–mail : crisis27@gmailcom

โรงพยาบาลลำปาง

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. กองตรวจราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. สำนักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ                รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357       โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334

    โทรสาร : 02-9659851                  E-mail : pattarawin@gmail.com

2. นายปวิช  อภิปาลกุล                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                                                สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906352       โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499

    โทรสาร : 02-5918279                  E-mail : moeva_dms@yahoo.com

กรมการแพทย์

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
ผลการดำเนินงาน >>