ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Child KPI063.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง)
063.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
063.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ระดับอำเภอ)
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2561
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่063
Sort Order-
คำนิยาม

ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี้

  1. สำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง จำนวน       13 สำนัก/กอง
  2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 76 แห่ง
  3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 878 แห่ง

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย    1) ลักษณะสำคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ โดยดำเนินการในปี 2561- 2565  ดังนี้

  1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร จำนวน 13 ข้อคำถาม และทบทวนทุกปี
  2. ดำเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -2565  ปีละ 6 หมวด

พ.ศ.

ภาคบังคับ  

2561

หมวด 1,หมวด 5

2562

หมวด 2,หมวด 4

2563

หมวด 3,หมวด 6

2564

หมวด 1- 6

2565

หมวด 1- 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3.  นำผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ดำเนินการมาจัดทำแผนพัฒนาองค์กร หมวดละ 1 แผน
      4.  จัดทำตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดำเนินการตามเกณฑ์หมวด 7
      5.  ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร
      6.  ติดตามประเมินผล โดยทีม Internal Audit /กลุ่มพัฒนาระบบริหาร /ผู้ตรวจประเมินภายนอก
หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aหน่วยงาน
นิยามของค่า Aจำนวนสำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
หน่วยของค่า Bหน่วยงาน
นิยามของค่า Bจำนวนสำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางทั้งหมด
หน่วยของค่า Cหน่วยงาน
นิยามของค่า Cจำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
หน่วยของค่า Dหน่วยงาน
นิยามของค่า Dจำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด
หน่วยของค่า Eหน่วยงาน
นิยามของค่า Eจำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
หน่วยของค่า Fหน่วยงาน
นิยามของค่า Fจำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้งหมด
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย1. สำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ค่าเป้าหมาย-
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

จากรายงานผลการประเมินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

สำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tagsสตป.
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

2559

2560

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระดับ

-

-

-

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

1.จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรได้ครบถ้วน

2.ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ภาคบังคับ 2 หมวด (หมวด 1,หมวด 5)

3.จัดทำแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ดำเนินการได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน)

4.จัดทำตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดำเนินการได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  หมวด 7)

1.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรในหมวดที่ดำเนินการ

 

1.ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดในหมวดที่ดำเนินการ

 

1.ร้อยละของสำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางที่ดำเนินการ  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด     (ร้อยละ 60)

2.ร้อยละของสำนักสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 60)

3.ร้อยละของสำนักสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

1.จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรได้ครบถ้วน

2.ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ภาคบังคับ 2 หมวด (หมวด 2,หมวด 4)

3.จัดทำแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ดำเนินการได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน)

4.จัดทำตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดำเนินการได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  หมวด 7)

1.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรในหมวดที่ดำเนินการ

 

1.ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดในหมวดที่ดำเนินการ

 

1.ร้อยละของสำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางที่ดำเนินการ  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

(ร้อยละ 70)

2.ร้อยละของสำนักสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 70)

3.ร้อยละของสำนักสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

1.จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรได้ครบถ้วน

2.ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ภาคบังคับ 2 หมวด (หมวด 3,หมวด 6)

3.จัดทำแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ดำเนินการได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน)

4.จัดทำตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดำเนินการได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  หมวด 7)

1.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรในหมวดที่ดำเนินการ

 

1.ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดในหมวดที่ดำเนินการ

 

1.ร้อยละของสำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางที่ดำเนินการ  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด     (ร้อยละ 80)

2.ร้อยละของสำนักสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 80)

3.ร้อยละของสำนักสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

1.จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรได้ครบถ้วน

2.ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ภาคบังคับ 6 หมวด

3.จัดทำแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ดำเนินการได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน)

4.จัดทำตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดำเนินการได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  หมวด 7)

1.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรในหมวดที่ดำเนินการ

 

1.ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดในหมวดที่ดำเนินการ

 

1.ร้อยละของสำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางที่ดำเนินการ   ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด     (ร้อยละ 90)

2.ร้อยละของสำนักสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 90)

3.ร้อยละของสำนักสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 80)

 

 

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 สามารถดาวน์โหลดได้ที่http://www.opdc.go.th/

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางสุวรรณา  เจริญสวรรค์                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901038        โทรศัพท์มือถือ: 081-9316052

    โทรสาร : 02-5901406                     E-mail : oeysuwanna@gmail.com

2. น.ส.อังคณางค์  หัวเมืองวิเชียร             นักวิเคราห์นโยบายและแผน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901038         โทรศัพท์มือถือ:  081-2558277

    โทรสาร : 02-5901406                      E-mail : lkung1038@gmail.com

3. นายอภิรัฐ  ดีทองอ่อน                        นักวิเคราห์นโยบายและแผน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901963         โทรศัพท์มือถือ: 085-3652444

    โทรสาร : 02-5901406                      E-mail : a.deethongon@gmail.com

4. น.ส.กฤติกา ทรีย์มาติพันธ์                   นักวิเคราห์นโยบายและแผน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901963         โทรศัพท์มือถือ : 095-7120954

    โทรสาร : 02-5901406                      E-mail : trekrittikas@gmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางภารวี แก้วพันนา                         ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901018        โทรศัพท์มือถือ : 081-9316079

   โทรสาร : 02-5901406                     E-mail : Paravee.kpr@gmail.com

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2019-03-08 13:00:59
Download
ผลการดำเนินงาน >>