ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
Child KPI064.1 ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์,กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
064.2 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2561
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่064
Sort Order0
คำนิยาม

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง

  • โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต จำนวน  164 แห่ง
  • โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 730 แห่ง

(ตามทำเนียบสถานบริการฐานข้อมูลสำนักบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 2559)

HA Hospital Accreditation กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน) (สรพ.)โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้

- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสำรวจและป้องกันความเสี่ยง นำปัญหามาทบทวน เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง

- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสำคัญทั้งหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในส่วนที่ไม่ยากเกินไป

- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aแห่ง
นิยามของค่า Aจำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit
หน่วยของค่า Bแห่ง
นิยามของค่า Bโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จำนวน 165 แห่ง
หน่วยของค่า Cแห่ง
นิยามของค่า Cจำนวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการ รับรองขั้น 3 + Reaccredit
หน่วยของค่า Dแห่ง
นิยามของค่า Dโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 730 แห่ง ตามทำเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 2559)
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต 2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ค่าเป้าหมาย-
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th

/สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th

/สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tagsสตป.
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (ปี 2561 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

2560

(ไตรมาส 3)

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต)

แห่ง

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ96.36 (159 แห่งจาก 165 แห่ง)

ร้อยละ 83.64

(138 แห่ง จาก 165 แห่ง)

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

แห่ง

ร้อยละ60.27

( 446 จาก 740 แห่ง)

 

ร้อยละ 69.40

(515 จาก 742 แห่ง)

ร้อยละ 69.49

(542 จาก 780 แห่ง)

ร้อยละ 62.31

(486จาก 780 แห่ง)

 
 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

1. โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัด

กรมการแพทย์,         กรมควบคุมโรค และ  กรมสุขภาพจิต          ร้อยละ 98.78

(162 แห่ง จาก 164 แห่ง)

1. โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัด   กรมการแพทย์,         กรมควบคุมโรค และ   กรมสุขภาพจิต           ร้อยละ 99.39

(163 แห่ง จาก 164 แห่ง)

1. โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัด  กรมการแพทย์,         กรมควบคุมโรค และ   กรมสุขภาพจิต           ร้อยละ 100.00

(164 แห่ง จาก 164 แห่ง)

1. โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัด    กรมการแพทย์,           กรมควบคุมโรค และ    กรมสุขภาพจิต            ร้อยละ 100.00

(164 แห่ง จาก 164 แห่ง)

2. โรงพยาบาลชุมชน

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข            ร้อยละ 74.25

(542 แห่ง จาก 730 แห่ง)

2. โรงพยาบาลชุมชน

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 76.30

(557 แห่ง จาก 730 แห่ง)

2. โรงพยาบาลชุมชน

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 78.36

(572 แห่ง จาก 730 แห่ง)

2. โรงพยาบาลชุมชน

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 80.00

(584 แห่ง  จาก 730 แห่ง)

 

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

 

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

 

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

 

 
วิธีการประเมินผล

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th

/สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

เกณฑ์การให้คะแนน

โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต

ระดับ 1 : ร้อยละ 97.56 (160 แห่งจาก 164 แห่ง)

ระดับ 2 : ร้อยละ  98.17 (161 แห่ง จาก 164 แห่ง)

ระดับ 3 : ร้อยละ 98.78 (162 แห่ง จาก 164 แห่ง)

ระดับ 4 : ร้อยละ 99.39 (163 แห่ง จาก 164 แห่ง)

 ระดับ 5 : ร้อยละ 100.00 (165 แห่ง จาก 165แห่ง)

โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระดับ 1 : ร้อยละ 73.56 (537แห่งจาก 730แห่ง)

ระดับ 2 : ร้อยละ 74.25 (542แห่ง จาก 730แห่ง)

ระดับ 3 : ร้อยละ 76.30 (557แห่ง จาก 730แห่ง)

ระดับ 4 : ร้อยละ 78.36 (572 แห่ง จาก 730แห่ง)

ระดับ 5 : ร้อยละ 80.00 (584แห่ง จาก 730แห่ง)

เงื่อนไข :

1. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค    

   และ กรมสุขภาพจิต จำนวน 164 แห่ง ประกอบด้วย

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  จำนวน 116 แห่ง

โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์     จำนวน   29 แห่ง

โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค    จำนวน     2 แห่ง

โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต     จำนวน   17 แห่ง

(ไม่รวมสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นหน่วยงาน ตั้งใหม่ และไม่รวมสถาบันทันตกรรม เนื่องจากสถาบันทันตกรรมไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยในและเป็นสถานบริการที่เปิดให้บริการเฉพาะด้าน)

2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 730 แห่ง (ตามทำเนียบสถานบริการฐานข้อมูลสำนักบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 2559)

(ไม่รวมโรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 ไม่เปิดบริการผู้ป่วยใน ไม่มีเตียง และโรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 มีเตียงเปิดบริการไม่ถึง 3 ปี)

3. ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และรวมอยู่ระหว่างการต่ออายุ

4. ข้อมูลที่ผ่าน/ไม่ผ่านการรับรอง จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

   (องค์การมหาชน)

เอกสารสนับสนุน

จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th

/สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.                                                   ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901755       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :                                       E-mail :

2. แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช     รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901755        โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :                                       E-mail :

3. นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข                      รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901643         โทรศัพท์มือถือ : 089-8296254

    โทรสาร :                                         E-mail : kavalinc@hotmail.com

4. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901637          โทรศัพท์มือถือ : 089-4784332

    โทรสาร :                                          E-mail :

5. นางสาววราภรณ์ อ่ำช้าง

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901638           โทรศัพท์มือถือ : 061-4851286

    โทรสาร :                                          E-mail :

6. นางสาวศิวพร บุญเสก

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901638            โทรศัพท์มือถือ : 095-6099869

    โทรสาร :                                            E-mail :

กองบริหารการสาธารณสุข

1. นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์             

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906132              โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร :                                             E-mail :

2. นายบรรพต ต่วนภูษา                     

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906137              โทรศัพท์มือถือ : 092-5526252

   โทรสาร :                                             E-mail :

กรมการแพทย์

1. นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์     

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903395             โทรศัพท์มือถือ : 081-6409393

   โทรสาร :                                            E-mail :

2. นางสุมาลี  ยุทธวรวิทย์                     

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903379             โทรศัพท์มือถือ : 099-5696293

   โทรสาร :                                            E-mail :

3. นางรจนา  บุญผ่อง                       

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903347             โทรศัพท์มือถือ : 089-7974695

   โทรสาร :                                            E-mail :

กรมควบคุมโรค

1. นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์       

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5908207              โทรศัพท์มือถือ : 086-7323712

   โทรสาร :                                             E-mail :

2. นางสาวชิดชนก  โอภาสวัฒนา             

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5908092              โทรศัพท์มือถือ : 083-1396730

   โทรสาร :                                             E-mail :

กรมสุขภาพจิต

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กองบริหารการสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1.                                                   ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901755        โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร :                                        E-mail :

2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข                       รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901643         โทรศัพท์มือถือ : 089-8296254

   โทรสาร :                                        E-mail : kavalinc@hotmail.com

3. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน์                    

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901637         โทรศัพท์มือถือ : 089-4784332

   โทรสาร :                                         E-mail :

4. นางสาววราภรณ์ อ่ำช้าง                   

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901638          โทรศัพท์มือถือ : 061-4851286

   โทรสาร :                                         E-mail :

5. นางสาวศิวพร บุญเสก            

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901638          โทรศัพท์มือถือ : 095-6099869

   โทรสาร :                                         E-mail :

กองบริหารการสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2019-03-08 13:00:59
Download
ผลการดำเนินงาน >>