ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
Child KPI029.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1
029.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2
029.3 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2561
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่029
Sort Order0
คำนิยาม

29.1 RDU เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน RDU1 และ RDU2

- RDU 1 หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน) เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามเกณฑ์เป้าหมาย

- RDU 2 หมายถึง หน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/หน่วยบริการปฐมภูมิ) มีการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑ์เป้าหมายระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับ ดังนี้

 • RDU ขั้นที่ 1 หมายถึง การดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้

RDU 1 (รพ.)

RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP)

 1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
 2. การดำเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
 3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ

 4. จัดทำฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3

5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3

 1. จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค
 • RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้

RDU 1

RDU 2

 1. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1
 2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกำหนดคลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวชี้วัด
 3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป    ไม่เกินร้อยละ 10
 4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตทำงานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5
 5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots  (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve)
 1. จำนวน รพ.สต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง     2 โรค
 • RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง มีการดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้

RDU 1

RDU 2

โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. ตัวชี้วัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตัวชี้วัด

 

 1. จำนวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง   2 โรค

29.2 AMR เป็นการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management System) ของโรงพยาบาล ซึ่งดำเนินการทั้ง 6 กิจกรรมสำคัญ ดังนี้

กิจกรรม AMR

1 กำหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR

โรงพยาบาลมีคณะกรรมการ AMR* ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย คือ (1) ผู้บริหารโรงพยาบาล (2) แพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการในการจัดการ AMR (3) ประธาน Patient Care Team (PCT) (4) พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (5) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยา (6) เภสัชกร (7) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

* คณะกรรมการ AMR หมายถึง (1) คณะกรรมการ AMR ที่โรงพยาบาลตั้งขึ้นใหม่ หรือ (2) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิม แต่ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเดิมที่มีอยู่ให้ครอบคลุมองค์ประกอบข้างต้น โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาล และแพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการในการจัดการ AMR เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ

2.การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ

 2.1 โรงพยาบาลจัดทำ (1) antibiogram อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ (2) ผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้งและส่งข้อมูล (1) และ (2) มายังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

2.2 โรงพยาบาลจัดทำ (1) ระบบ Lab Alert กรณีพบเชื้อดื้อยาที่สำคัญของโรงพยาบาล (2) รายงานการติดตามเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ได้แก่ Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Enterococcus faecium และ Streptococcus pneumoniae (ข้อมูลปีปฏิทิน 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี) และส่งมายังกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.การควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจัดทำรายงานติดตามปริมาณและค่าใช้จ่ายของยาต้านจุลชีพที่สำคัญ เช่น กลุ่มยา Carbapenems, cephalosporins, fluoroquinolones, Colistin และ กลุ่ม Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI) เช่น Cefoperazone-Sulbactam, Piperacillin/tazobactam,  Amoxicillin-Clavulanic acid

4.การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจัดทำรายงาน (1) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (point prevalence surveillance) ปีละ 1 ครั้ง (2) อัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนหลักในโรงพยาบาล เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI เดือนละ 1 ครั้ง และ (3) รายการเชื้อก่อโรค และความไวยาของการติดเชื้อแต่ละตำแหน่งที่เป็นปัญหาสำคัญ ปีละ 1 ครั้ง และส่งข้อมูลในข้อ (1)- (3) มายังสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

5. การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงสภาพปัญหา และนำไปสู่มาตรการดำเนินงาน

โรงพยาบาลมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้าน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพปัญหา และนำไปสู่มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า A
นิยามของค่า A
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายRDU ขั้นที่ 1 80% RDU ขั้นที่ 2 20% AMR: ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายRDU : โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเครือข่ายระดับอำเภอ AMR : โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป
ค่าเป้าหมาย-
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รายงาน 

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tagsสตป.
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

2559

2560

ข้อมูลไตรมาส 3/2560

ร้อยละ

-

-

RDU ขั้นที่ 1  ร้อยละ 41.56

RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 0.56

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

RDU ขั้นที่ 1 60%

RDU ขั้นที่ 2 5%

RDU ขั้นที่ 1 70%

RDU ขั้นที่ 2 10%

RDU ขั้นที่ 1 80%

RDU ขั้นที่ 2 15%

RDU ขั้นที่ 1 80%

RDU ขั้นที่ 2 20%

 

 

AMR: ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ

AMR: ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ

 

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

RDU ขั้นที่ 2 80%

 

 

 

 

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

RDU ขั้นที่ 2 80%

RDU ขั้นที่ 3 20%

 

 

 

 

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

RDU ขั้นที่ 3 80%

 

 

 

 

 
วิธีการประเมินผล

การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล

เอกสารสนับสนุน

รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. ภญ.ไพรำ บุญญะฤทธิ์                     เภสัชกรชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628       โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289

    โทรสาร : 02-5901634                           E-mail : praecu@gmail.com

กองบริหารการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด RDU และกิจกรรมข้อที่ 1-3 ของตัวชี้วัด AMR)

2. นางวราภรณ์ เทียนทอง                             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903652       โทรศัพท์มือถือ : 081-3465980

    โทรสาร : 02-5903443                           E-mail : varaporn.thientong2@gmail.com

สถาบันบำราศนราดูร (กิจกรรมข้อที่ 4 ของตัวชี้วัด AMR)

 

3. ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร                   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9510000 ต่อ 99302  โทรศัพท์มือถือ : 087-7059541

   โทรสาร : 02-9511486                            E-mail : wantana.p@dmsc.mail.go.th 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กิจกรรมข้อที่ 5 ของตัวชี้วัด AMR)

4. นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง                          นายแพทย์ชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901795       โทรศัพท์มือถือ : 081-4543593

    โทรสาร : 02-5901784                 E-mail : thity_24@yahoo.com

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (กิจกรรมข้อที่ 6 ของตัวชี้วัด AMR)

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU/AMR)

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. ภญ.ไพรำ บุญญะฤทธิ์                     เภสัชกรชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628       โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289

    โทรสาร : 02-5901634                           E-mail : praecu@gmail.com

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU/AMR)

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2019-03-08 13:00:59
Download
ผลการดำเนินงาน >>