ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
Child KPI022.1 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
022.1 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
022.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
022.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2561
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่022
Sort Order0
คำนิยาม

สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง คลินิกเอกชน

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (สถานพยาบาลเอกชน) หมายถึง คลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) ได้รับการตรวจเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และระยะเวลาของกระบวนการขออนุญาตเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชน

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการต่อไปนี้

          - กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำและการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง เว้นแต่เป็นการดำเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือการอาบน้ำ นวดหรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

          - กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ยกเว้นการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามในสถานพยาบาลเอกชน/หน่วยงานสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ และการนวด/การอบตัวที่เป็นบริการในสถานอาบน้ำตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

          - กิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ) หมายถึง กระบวนการที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจประเมินจากผู้อนุญาตหรือคณะที่ผู้อนุญาตแต่งตั้งมีมติว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการ

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aแห่ง
นิยามของค่า Aจำนวนคลินิกเอกชนรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด - จำนวนคลินิกเอกชนรายใหม่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
หน่วยของค่า Bแห่ง
นิยามของค่า Bจำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
หน่วยของค่า Cแห่ง
นิยามของค่า Cจำนวนคลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอตั้งใหม่ทั้งหมด
หน่วยของค่า Dแห่ง
นิยามของค่า Dจำนวนสถานประกอบเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 และได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมายคลินิกเอกชนที่ยื่นคำขอประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ
ค่าเป้าหมาย-
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

สถานพยาบาลเอกชน

          ทุกเดือน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บันทึกข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทางสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจะส่ง Link ของแบบการรายงานผลตัวชี้วัดฯที่ Line สารวัตรออนไลน์ ทุกสื้นเดือน โดยทางสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1- 12  ดำเนินการติดตาม การรายงานผลฯจากสสจ.ในภาพเขตและแจ้งผลตัวชี้วัดฯให้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคสศิลปะทราบ เพื่อจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานทั่วประเทศ โดยส่งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

          แบบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผ่าน www.thaispa.go.th

แหล่งข้อมูล

สถานพยาบาลเอกชน

         สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ข้อมูลทั่วประเทศ) และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1- 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้อมูลระดับเขต) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ข้อมูลระดับจังหวัด)

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

         - กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

         - สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 – 12

          - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

2559

2560

สถานพยาบาล

 

ร้อยละ

-

-

-

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

 

ร้อยละ

-

-

87.30

เกณฑ์การประเมินผล

 

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย

ร้อยละ 50

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย

ร้อยละ 55

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย

ร้อยละ 60

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย

ร้อยละ 65

 

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย ร้อยละ 55

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย ร้อยละ 60

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย ร้อยละ 65

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย ร้อยละ 70

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย ร้อยละ 60

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย ร้อยละ 65

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย ร้อยละ 70

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย ร้อยละ 75

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานพยาบาลเอกชน

ร้อยละ 100

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย ร้อยละ 65

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย ร้อยละ 70

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย ร้อยละ 75

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย ร้อยละ 80

 
วิธีการประเมินผล

สถานพยาบาลเอกชน

         ประเมินจากข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ โดยที่ในกระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 67 วันทำการ อ้างอิงจากหนังสือคู่มือสำหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานคลินิก ISBN : 978-616-11-3402-0 หน้า 3

 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

         ประเมินผลจากแบบรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

         - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน

         - สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  รวบรวมรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในเขตรับผิดชอบส่งกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุก 3 เดือน

         - กลุ่มควบคุมกำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจัดทำรายงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทุก 3 เดือน

         - กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตและกลุ่มควบคุมกำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประมวลผลการดำเนินงานภาพรวมส่งกลุ่มแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทุก 3 เดือน  

เอกสารสนับสนุน

สถานพยาบาลเอกชน

          - พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

         - คู่มือสำหรับประชาชน งานคลินิก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

         - คู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

         - คู่มือแนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

         - พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

         - หนังสือเอกสารความรู้ผู้ดำเนินการสปา

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

สถานพยาบาลเอกชน

1. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ                         ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18410    โทรศัพท์มือถือ : 081-7662234

    โทรสาร : 02-1495631                           E-mail : akom_p@hotmail.com

2. นางพรพิศ  กาลนาน                                 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18415    โทรศัพท์มือถือ : 081-7319771

    โทรสาร : 02-1495631                           E-mail : kanlanan@hotmail.com

3. นางสาวกอกุล ใสสกุล

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18415    โทรศัพท์มือถือ : 0870273701

    โทรสาร : 02-1495631                           E-mail : mrdit@hotmail.com

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

1. นายพรเทพ ล้อมพรม    

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18619    โทรศัพท์มือถือ : 097-0986355      

    โทรสาร :                                            E-mail: porntep.taro@gmail.com

2. นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18619    โทรศัพท์มือถือ :                        

    โทรสาร :                                            E-mail : chitipat@gmail.com

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สถานพยาบาลเอกชน

กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18604

E-mail : fkpi@hss.mail.go.th

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

สถานพยาบาลเอกชน

1. นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์                      

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18407    โทรศัพท์มือถือ : 081-7319764

    โทรสาร : 02-1495631                                     E-maill: mew5555@hotmail.com

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

2. ผู้รับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัดในระดับเขต ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

   เขต 1 – 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

1. นายพรเทพ ล้อมพรม

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18619   โทรศัพท์มือถือ : 097-0986355

    โทรสาร :                                            E-mail: porntep.taro@gmail.com

2. นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18619    โทรศัพท์มือถือ :  

    โทรสาร :                                            E-mail : chitipat@gmail.com

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2019-03-08 13:00:59
Download
ผลการดำเนินงาน >>