ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)
Child KPI046.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)
046.2 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา(Remission)
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2561
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่046
Sort Order0
คำนิยาม

ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้เสพ (Abuse) หรือผู้ติด(Dependence) ยาเสพติดและได้รับการบำบัดรักษายาเสพติด

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่จำหน่ายจากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายครบกำหนดตามเกณฑ์จากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด
หน่วยของค่า Cคน
นิยามของค่า Cจำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายทั้งหมด
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย1.Leading Indicator ร้อยละ 90 2.Lagging Indicator ร้อยละ 50
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติดทุกระบบ ในสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ค่าเป้าหมาย-
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ตามรายงานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)

แหล่งข้อมูล

สถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  (สถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง สถานพยาบาล  ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เรือนจำ ฑัณทสถาน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 2, 3 และ 4 (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)
ข้อมูล Baseline
 


Baseline data
Leading / lagging Indicator

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

2559

2560

ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัด รักษาทุกระบบ (3 month remission rate)

ร้อยละ

 

87.57/40.57 90.92/44.07 93.94/35.09

 

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2561: Leading / lagging Indicator

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

90/50

90/50

90/50

 

 

 

ปี 2562: Leading / lagging Indicator

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

92/52

92/52

92/52

 

 

 

ปี 2563: Leading / lagging Indicator

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

94/54

94/54

94/54

 

 

 

ปี 2564: Leading / lagging Indicator

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

96/56

96/56

96/56

วิธีการประเมินผล

ข้อมูล Leading Indicator

สถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย กลุ่มพัฒนาระบบงานยาเสพติดและสารเสพติด กองบริหารการสาธารณสุข

ข้อมูล lagging Indicator

สถาบันบำบัดรักษายาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค  จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ผ่านเครือข่าย internet ประเมินผลโดย กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ คุณภาพ และดิจิทัลสถาบันบำบัดรักษายาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

เกณฑ์การให้คะแนน Leading / lagging Indicator

ระดับ 1   70/10

ระดับ 2   75/20

ระดับ 3   80/30

ระดับ 4   85/40

ระดับ 5   90/50

 

 

เอกสารสนับสนุน

ฐานข้อมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.อังกูร ภัทรากร                        นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ   

   โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : 086-3316106

   โทรสาร :                                   E-mail :

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์

2. พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช

                                                  นครสวรรค์ราชนครินทร์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : 089-1403884

    โทรสาร :                                   E-mail :

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

3. นพ.อัครพล  คุรุศาสตรา                   รองผู้อำนวยการ   

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901799        โทรศัพท์มือถือ : 081-5954450

   โทรสาร : 02-5901740                            E-mail : akraponmuk@gmail.ccom

กองบริหารการสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางอัจฉรา  วิไลสกุลยง                   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901799       โทรศัพท์มือถือ : 089-1050344

    โทรสาร : 02-5901740                 E-mail : acharawi@gmail.com

กองบริหารการสาธารณสุข

2. นางระเบียบ  โตแก้ว                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5310080 ต่อ 398,399 โทรศัพท์มือถือ : 097-0314811

    โทรสาร :                                  E-mail : rabiab_to@yahoo.com

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

3. นางไพวัล  อาจหาญ                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : 089-1050344

    โทรสาร :                                  E-mail :

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2019-03-08 13:00:59
Download
ผลการดำเนินงาน >>