ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2561
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่011
Sort Order0
คำนิยาม

มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการดำเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้

  1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว
  2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
  3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
  4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ
  5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
  6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan)
  7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน หรือคณะกรรมการกองทุนตำบล

หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ

  • ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ตำบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
  • มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล หมายถึง มีการจัดบริการป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการโดยแกนนำชมรมผู้สูงอายุหรือ อสม.

มาตรการสำคัญ (PIRAB) ที่ทำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :

(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity)

P : ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ และ สปสช. “ คณะกรรมการขับเคลื่อน LTC ” ในส่วนกลางและคณะกรรมการดำเนินงานในระดับพื้นที่ DHB และกลไกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ

I : - ประสานแหล่งเงินทุน (สปสช. สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อสนับสนุนการ 

      ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

    - สนับสนุนการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver)

    - จัดพิมพ์คู่มือการอบรมหลักสูตร CG

    - พัฒนาหลักสูตร CM  - พัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุ 

      ระยะยาว

    - สร้าง พัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

    - พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงาน Active Aging อำเภอต้นแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

    - จัดทำชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับ

      ผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในรูปแบบ Application

    - การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อม ผ่าน Application สูงวัยสมองดี

    - จัดทำชุดความรู้การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานที่สาธารณะของกลุ่ม

      ผู้สูงอายุ เช่น ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) ในรูปแบบ media/Infographic

    - จัดทำเครื่องมือประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบ   

      Application

R : - ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและแนวทางการจ่ายเงินตาม  

       ชุดสิทธิประโยชน์ และมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 

     - ชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแล

       ผู้สูงอายุในชุมชน

     - ควบคุม กำกับ และติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน

A : - ชี้นำด้านข้อมูลและงานวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ

     - สร้างการสื่อสารสาธารณะที่เข้าถึงง่ายร่วมกับเครือข่าย เพื่อ “สังคมไทยเป็นสังคม

       แห่งความกตัญญูรู้คุณ ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ

B : - พัฒนานโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long  Term  Care) /ระบบดูแล

       ผู้สูงอายุ  3 S (Thai Active Aging: Strong Social and Security)/ สร้าง พัฒนา  

       ทีมนำในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน อบรม Care manager, Caregiver

       และ อสค. และ สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช.

     - ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ Health Literacy เพื่อเป็นสังคม  

       Health Literated Society

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aตำบล
นิยามของค่า Aจำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
หน่วยของค่า Bตำบล
นิยามของค่า Bจำนวนตำบลทั้งหมดในประเทศไทย
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 60
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศ ดำเนินการทุกจังหวัด ทุกอำเภอทั่วประเทศ
ค่าเป้าหมาย60.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. พื้นที่จังหวัด รายงานทาง E-mail หรือ ระบบการรายงานข้อมูล Long Term Care

   ให้กับศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง/ศูนย์อนามัย

   กลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน

2. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์   ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รายงานข้อมูลให้สำนักอนามัยผู้สูงอายุ (หน่วยงานเจ้าภาพหลัก) ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน

แหล่งข้อมูล

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง /ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์

   ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ

3. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ และ Cluster กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

2560

ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

13.43

(ทุกตำบลทั่วประเทศ)

27

(ทุกตำบลทั่วประเทศ)

74.5

(หมายเหตุ :เฉพาะตำบล  นำร่องโครงการ LTC 1,067 ตำบล)

81.2

(หมายเหตุ :เฉพาะตำบลที่เข้าร่วมโครงการ LTC 4,469 ตำบล)

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 45

ร้อยละ 50

ร้อยละ 55

ร้อยละ 60

 

ปี 2562 : 

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 50

ร้อยละ 55

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

 

ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

 

ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

 
วิธีการประเมินผล

1. พื้นที่จังหวัด รายงานทาง E-mail หรือระบบการรายงานข้อมูล Long Term Care

    ให้กับศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง /

    ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ตามรอบการรายงาน

    3, 6, 9, 12 เดือน

2. ศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง/ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์

   ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รายงานข้อมูลให้สำนักอนามัยผู้สูงอายุ (หน่วยงาน

   เจ้าภาพหลัก) ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน

เอกสารสนับสนุน

1. คู่มือแนวทางการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ

   ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนในพื้นที่ตำบล Long Term Care

2. คู่มือกลยุทธ์การดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับตำบลต้นแบบ

3. คู่มือแนวทางการประเมิน ADL

4. คู่มือการประเมินผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว โดย

   คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

5. คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager / Caregiver กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ผู้กำกับตัวชี้วัด

1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์               อธิบดีกรมอนามัย

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904049       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :                                  E-mail : drwachira99@gmail.com

2. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์         รองอธิบดีกรมอนามัย          

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904072       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :                                  E-mail :  attapon2008@gmail.com

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบัติ               ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904503        โทรศัพท์มือถือ : 081-6829668

โทรสาร : 02-5904500                            E-mail : kittilarp@yahoo.com

2. นางวิมล บ้านพวน                         รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904509        โทรศัพท์มือถือ : 097-2419729

โทรสาร : 02-5904500                  E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางรัชนี   บุญเรืองศรี

โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-5904504         โทรศัพท์มือถือ : 099-6165396

โทรสาร :                                   E-mail : rachanee.b@anamai.mail.go.th

กลุ่มคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ

2. นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904504       โทรศัพท์มือถือ : 081-4543563

    โทรสาร :                                  E-mail:orawannee.a@anamai.mail.go.th

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2019-03-08 13:00:59
Download
ผลการดำเนินงาน >>